Art. 1. Ustawa określa:
1) zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów
elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zwanego dalej „platformą”;
2) zadania ministra właściwego do spraw gospodarki związane
z funkcjonowaniem platformy i warunki powierzania tych zadań innym
podmiotom.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
  • Wejscie w życie 18 kwietnia 2019
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 stycznia 2021
  • Ost. zmiana na stronie 01 11 2020

Powiązania

brak powiązań