Art. 1. Ustawa określa:
1) osoby uprawnione lub obowiązane do posiadania dowodu osobistego;
2) zakres danych zawartych w dowodzie osobistym;
2a) zasady funkcjonowania warstwy elektronicznej dowodu osobistego;
3) (uchylony)
4) zasady wydawania dowodu osobistego;
5) zasady wymiany i unieważniania dowodu osobistego;
6) zakres danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz zasady
prowadzenia tego rejestru;
7) zasady postępowania z dokumentacją związaną z dowodami osobistymi;
8) zasady udostępniania danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych;
9) kompetencje ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego
do spraw informatyzacji, wojewodów, organów gmin oraz konsulów
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie spraw, o których mowa w pkt 4–8.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
  • Wejscie w życie 1 marca 20156
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 4 września 2020
  • Ost. zmiana na stronie 29 10 2020

Powiązania

brak powiązań