Art. 1. 1. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań
własnych gminy.
2. O założeniu lub rozszerzeniu cmentarza komunalnego decyduje rada gminy,
a w miastach na prawach powiatu rada miasta, po uzyskaniu zgody właściwego
inspektora sanitarnego.
3. Właściwe władze kościelne decydują o założeniu lub rozszerzeniu cmentarza
wyznaniowego, które może nastąpić na terenie przeznaczonym na ten cel
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, po uzyskaniu zgody
właściwego inspektora sanitarnego.
4. O zamknięciu cmentarza komunalnego decyduje właściwa rada gminy lub
rada miasta, po zasięgnięciu opinii właściwego inspektora sanitarnego.
5. O zamknięciu cmentarza wyznaniowego decyduje właściwa władza kościelna,
po zasięgnięciu opinii właściwego inspektora sanitarnego.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
  • Wejscie w życie 16 luty 1959
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 29 luty 2020
  • Ost. zmiana na stronie 28 10 2020

Powiązania

brak powiązań