Art. 19. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i z 1994 r. Nr 1, poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 12 w ust. 4 w pkt 5 wyrazy „zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym, zwiększają te fundusze" zastępuje się wyrazami „zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zwiększają ten fundusz";
2) w art. 16 w ust. 1 w pkt 45 wyrazy „zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego" zastępuje się wyrazami „zakładowego funduszu świadczeń socjalnych", a wyrazy „te fundusze" zastępuje się wyrazami „ten fundusz";
3) w art. 37 w ust. 1 w pkt 1 lit. a) wyrazy „zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej" zastępuje się wyrazami „zakładowym funduszu świadczeń socjalnych".

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
  • Wejscie w życie 30 marca 1994
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 stycznia 2021
  • Ost. zmiana na stronie 14 02 2021

Powiązania

brak powiązań