Art. 19. 1. Przewodniczący Komisji, jego zastępcy, członkowie Komisji,
pracownicy urzędu Komisji i osoby zatrudnione w Urzędzie Komisji na podstawie
umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innych umów o podobnym charakterze są
obowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej, której treść, zakres, ograniczenia
oraz skutki naruszenia określa ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa
o funduszach inwestycyjnych oraz ustawa o giełdach towarowych.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również osób:
1) pozostających w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym
charakterze z osobami, o których mowa w ust. 1, Komisją lub urzędem Komisji;
2) zatrudnionych w podmiotach pozostających w stosunku zlecenia lub w innym
stosunku prawnym o podobnym charakterze z osobami, o których mowa
w ust. 1, Komisją lub urzędem Komisji.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej istnieje również po ustaniu
stosunków prawnych, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Zakres, treść, ograniczenia i skutki naruszenia:
1) tajemnicy służbowej w rozumieniu art. 34 rozporządzenia 236/2012 – określają
rozporządzenie 236/2012 oraz ustawa o obrocie instrumentami finansowymi;
2) tajemnicy służbowej w rozumieniu art. 83 rozporządzania 648/2012 – określają
rozporządzenie 648/2012 oraz ustawa o obrocie instrumentami finansowymi;
3) tajemnicy służbowej w rozumieniu art. 48 rozporządzenia 2016/1011 – określają
rozporządzenie 2016/1011 oraz ustawa o obrocie instrumentami finansowymi.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
  • Wejscie w życie 24 października 2005
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 30 listopada 2019
  • Ost. zmiana na stronie 09 11 2020

Powiązania

brak powiązań