Art. 17. 1. Minister Sprawiedliwości może powołać Radę Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej, zwaną
dalej „Radą”.
2. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Sprawiedliwości.
3. Do zakresu działania Rady należy:
1) analiza wykonywania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;
2) zgłaszanie propozycji w zakresie usprawnienia organizacji udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej;
3) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;
4) wyrażanie opinii w innych sprawach z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
  • Wejscie w życie 1 stycznia 2016
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 24 czerwca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 12 11 2020

Powiązania

brak powiązań