Art. 16. 1. Środki Funduszu w dniu jego uruchomienia wynoszą 600 000 000 zł.
2. Na Fundusz w dniu jego uruchomienia składają się wpłaty kredytodawców
proporcjonalnie do wielkości posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych dla
gospodarstw domowych, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek
przekracza 90 dni.
3. (uchylony)
4. (uchylony)
5. (uchylony)
6. (uchylony)
7. (uchylony)

Art. 16a. 1. Na Fundusz składają się kwartalne wpłaty dokonywane przez
kredytodawców.
2. Kwartalne wpłaty kredytodawców dokonywane są proporcjonalnie do
wartości bilansowej brutto posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych, w
przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni.
3. Kwartalne wpłaty kredytodawców nie mogą przekraczać równowartości
iloczynu wartości bilansowej brutto posiadanego portfela kredytów
mieszkaniowych, o której mowa w ust. 2, oraz stawki wynoszącej 1%.
4. Kwartalną wysokość wpłat na Fundusz ustala Rada Funduszu, w drodze
uchwały, na podstawie opinii Komitetu Stabilności Finansowej działającego w
ramach wykonywania funkcji makroostrożnościowej, zwanego dalej „KSFM”, o
wysokości wpłaty, o której mowa w ust. 1.
5. O wysokości wpłaty na Fundusz przypadającej na danego kredytodawcę
informuje Rada Funduszu, przekazując kredytodawcy informację sporządzoną na
podstawie uchwały, o której mowa w ust. 4.
6. W terminie 6 tygodni od zakończenia kwartału, za który należna jest wpłata,
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przekazuje Przewodniczącemu
KSFM i Radzie Funduszu dane dotyczące wielkości portfeli kredytów
mieszkaniowych, o których mowa w ust. 2, według stanu na koniec kwartału, za
który należna jest wpłata.
7. Do końca drugiego miesiąca następującego po kwartale, za który należna
jest wpłata, Przewodniczący KSFM przekazuje Radzie Funduszu opinię, o której
mowa w ust. 4.
8. Rada Funduszu przekazuje kredytodawcom informację, o której mowa w
ust. 5, do 15. dnia trzeciego miesiąca następującego po kwartale, za który należna
jest wpłata.
9. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, wnoszone są do końca trzeciego miesiąca
następującego po kwartale, za który należna jest wpłata.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej
  • Wejscie w życie 19 luty 2016
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 19 stycznia 2021
  • Ost. zmiana na stronie 11 02 2021

Powiązania

brak powiązań