Art. 16. 1. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą być umieszczane na
przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego.
2. Dozwolone jest umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu
handlowego godła lub barw Rzeczypospolitej Polskiej w formie stylizowanej lub
artystycznie przetworzonej.

Art. 16a. Pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej jest metalowa, tłoczona pieczęć
okrągła średnicy 77 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis „Rzeczpospolita Polska”.

Art. 16b. 1. Pieczęcią Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jest metalowa, tłoczona
pieczęć okrągła średnicy 62 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla
godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej”.
2. Pieczęcią Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest metalowa, tłoczona pieczęć
okrągła średnicy 62 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis „Senat Rzeczypospolitej Polskiej”.
3. Pieczęcią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest metalowa, tłoczona
pieczęć okrągła średnicy 62 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla
godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis „Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej”.

Art. 16c. 1. Urzędową pieczęcią jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła
zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej,
a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania
urzędowej pieczęci.
2. Urzędową pieczęcią gminy, powiatu, samorządu województwa lub związku
jednostek samorządu terytorialnego może być również pieczęć, o której mowa
w ust. 1, zawierająca pośrodku, zamiast wizerunku orła ustalonego dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio herb gminy, powiatu lub województwa.
Odcisk pieczęci z herbem nie może być umieszczany na dokumentach urzędowych
w sprawach z zakresu administracji rządowej.
3. Urzędowej pieczęci używają podmioty, o których mowa w art. 2a.

Art. 16d. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymiary oraz
sposób używania i strzeżenia urzędowych pieczęci, a także tryb zamawiania i sposób
wyrobu urzędowych pieczęci oraz nadzór nad ich wyrobem, uwzględniając
w szczególności konieczność zapobieżenia utracie urzędowych pieczęci przez
uprawnione podmioty.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
  • Wejscie w życie 11 marca 1980
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 września 2019
  • Ost. zmiana na stronie 02 11 2020

Powiązania

brak powiązań