Art. 15. 1. Tworzy się Radę Funduszu.
2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w skład Rady
Funduszu powołuje:
1) przedstawiciela ministra właściwego do spraw instytucji finansowych,
będącego Przewodniczącym Rady Funduszu;
2) przedstawiciela Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;
3) przedstawiciela Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego;
4) przedstawiciela Rzecznika Finansowego;
5) przedstawiciela kredytodawców wskazanego wspólnie przez 5
kredytodawców wpłacających najwyższą składkę.
3. Rada Funduszu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej 3 członków Rady.
4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Funduszu.
5. Obsługę Rady Funduszu prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej
  • Wejscie w życie 19 luty 2016
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 19 stycznia 2021
  • Ost. zmiana na stronie 11 02 2021

Powiązania

brak powiązań