Art. 14. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem:
1) art. 2–4;
2) art. 7 ust. 6a pkt 1 i art. 11a ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 11 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą;
3) art. 82 ust. 3a ustawy, o której mowa w art. 13, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
– które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
  • Wejscie w życie 1 maja 2004
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 24 czerwca 2008
  • Ost. zmiana na stronie 08 02 2021

Powiązania

brak powiązań