Art. 14. 1. Jeżeli działanie zarządu fundacji w istotny sposób narusza przepisy
prawa lub postanowienia jej statutu albo jest niezgodne z jej celem, organ, o którym
mowa w art. 13, może wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia tych uchybień
w działalności zarządu albo może żądać dokonania w wyznaczonym terminie zmiany
zarządu fundacji.
2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, albo w razie
dalszego uporczywego działania zarządu fundacji w sposób niezgodny z prawem,
statutem lub celem fundacji, organ, o którym mowa w art. 13, może wystąpić do sądu
o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego.
3. Zarządca przymusowy reprezentuje fundację w sprawach wynikających
z zarządu, w tym również w postępowaniu sądowym; jest on obowiązany wykonywać
czynności potrzebne do prawidłowego działania fundacji.
4. Sąd uchyli swe postanowienie o zawieszeniu zarządu fundacji i wyznaczeniu
zarządcy przymusowego na wniosek zarządu fundacji, jeżeli z okoliczności wynika,
że działania, o których mowa w ust. 1, zostaną zaniechane.

Art. 14a. 1. Organ, o którym mowa w art. 13, sprawuje kontrolę nad
działalnością fundacji będącej instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie
zgodności jej działania z przepisami tej ustawy.
2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy
rozdziału 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075).

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
  • Wejscie w życie 14 kwietnia 1984
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 24 czerwca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 02 11 2020

Powiązania

brak powiązań