Art. 14. 1. Przewóz zwłok i szczątków:
1) koleją, samolotami i statkami w granicach Rzeczypospolitej Polskiej,
2) poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy zgon nastąpił na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia właściwego państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego.
2. W przypadku przewożenia zwłok i szczątków poza granice Rzeczypospolitej
Polskiej pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się po uprzednim przedłożeniu
wymaganych dokumentów właściwej władzy państwa, na którego terytorium mają
być one pochowane, jak również państw, przez których terytorium mają być
przewożone, stwierdzających brak przeszkód do pochowania lub wwiezienia zwłok
lub szczątków na terytorium danego państwa.
3. Przewóz zwłok i szczątków przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może
nastąpić po uzyskaniu zaświadczenia wydanego przez polskiego konsula w państwie,
z którego przewóz ten ma nastąpić, stwierdzającego brak przeszkód do wwiezienia
zwłok i szczątków na terytorium innego państwa.
4. Na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania
należy uzyskać:
1) pozwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki
i szczątki mają być pochowane; pozwolenie jest wydawane po porozumieniu
z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym;
2) zaświadczenie polskiego konsula, wydane po przedstawieniu pozwolenia,
o którym mowa w pkt 1, stwierdzające, że zwłoki i szczątki mogą być
sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Pozwolenia i zaświadczenia są wydawane na wniosek osób, o których mowa
w art. 10 ust. 1, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia
wniosku o wydanie pozwolenia albo zaświadczenia. W przypadku zgonu na skutek
choroby zakaźnej wymienionej w wykazie, o którym mowa w art. 9 ust. 3a, pozwoleń,
o których mowa w ust. 1 i ust. 4 pkt 1, nie wydaje się przed upływem dwóch lat od
dnia zgonu.
6. Przewóz zwłok i szczątków odbywa się w warunkach zapewniających
odpowiednie sanitarne i techniczne bezpieczeństwo przewozu.
7. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb wydawania
pozwoleń i zaświadczeń, w szczególności:
1) szczegółowy sposób i tryb postępowania w sprawach wydawania pozwoleń oraz
zaświadczeń, o których mowa w ust. 1–5,
2) wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwoleń oraz zaświadczeń,
o których mowa w ust. 1–5,
3) wymagania sanitarno-techniczne, jakim powinien odpowiadać przewóz zwłok
i szczątków
– uwzględniając konieczność ochrony życia i zdrowia ludzi oraz poszanowania zwłok
i szczątków.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
  • Wejscie w życie 16 luty 1959
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 29 luty 2020
  • Ost. zmiana na stronie 28 10 2020

Powiązania

brak powiązań