Art. 13. 1. Decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie odbudowy obiektu
budowlanego nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się w terminie 14 dni od dnia
złożenia wniosku.

Art. 13a. 1. Rada gminy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie
rozporządzenia, o którym mowa w art. 2, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi
lub mienia, w drodze aktu prawa miejscowego, wyznacza obszary, na których
nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na warunkach określonych w ust. 2.
2. Na obszarach wyznaczonych w aktach prawa miejscowego, o których mowa
w ust. 1, odbudowa obiektów budowlanych może nastąpić wyłącznie po:
1) trwałym ustabilizowaniu terenu z zastosowaniem odpowiednich metod
technicznych ustalonych w projekcie geotechnicznym dla skomplikowanych
warunków gruntowych trzeciej kategorii geotechnicznej, w rozumieniu
przepisów w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych, oraz
2) uzyskaniu pozwolenia na budowę.
3. Do wniosku, o którym mowa w art. 9 ust. 1, należy również dołączyć wyniki
badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektu
budowlanego.

Art. 13b. 1. Jeżeli na terenie gminy obszar, na którym nastąpiło zniszczenie lub
uszkodzenie obiektów w wyniku osunięcia ziemi, nie był wpisany do rejestru
prowadzonego przez starostę na podstawie art. 110a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), wójt,
burmistrz albo prezydent miasta występuje do starosty z wnioskiem o wpisanie tego
terenu do rejestru.
2. Starosta wpisuje do rejestru informacje o obszarze, na którym nastąpiło
osunięcie ziemi, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Art. 13c. 1. Rada gminy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie
rozporządzenia, o którym mowa w art. 2, na obszarach wpisanych do rejestru,
o którym mowa w art. 13b, może na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta
wyznaczyć, w drodze aktu prawa miejscowego, obszar, na którym obowiązuje zakaz
budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy
istniejących budynków, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
2. Jeżeli w związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego, o którym
mowa w ust. 1, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie
ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty może żądać od gminy:
1) odszkodowania za poniesioną szkodę albo
2) wykupu nieruchomości lub jej części.
3. Wykonanie obowiązku wynikającego z roszczeń, o których mowa w ust. 2,
następuje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, chyba że strony
postanowią inaczej. W przypadku opóźnienia w wypłacie odszkodowania lub
wykupie nieruchomości właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu
nieruchomości przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie. Spory w sprawach,
o których mowa w ust. 2, rozstrzygają sądy powszechne.
4. Do zapłaty odszkodowania albo wykupu nieruchomości lub jej części
obowiązana jest gmina.
5. W sprawach ustalenia i wypłaty odszkodowania oraz wykupu nieruchomości
w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.
poz. 65, 284 i 471), z tym że organem właściwym jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Art. 13d. 1. W celu umożliwienia odbudowy na obszarach innych niż objęte
aktami prawa miejscowego, o których mowa w art. 13a i 13c, obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku osunięcia ziemi, rada gminy może
uchwalić miejscowy plan odbudowy obiektów budowlanych, zwany dalej
„miejscowym planem odbudowy”. Miejscowy plan odbudowy jest aktem prawa miejscowego.
2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt miejscowego planu
odbudowy, zawierający część tekstową i graficzną.
3. Miejscowy plan odbudowy określa granice zewnętrzne gruntów
przeznaczonych do odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku osunięcia ziemi oraz ustala:
1) przeznaczenie terenu;
2) zasady i warunki wydzielania nowych działek budowlanych;
3) sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu;
4) linie zabudowy, gabaryty obiektów budowlanych i wskaźniki intensywności zabudowy;
5) zasady przebudowy lub budowy obiektów liniowych, które należą do zadań
własnych gminy;
6) sposób zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz odprowadzania ścieków;
7) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
4. Część graficzną miejscowego planu odbudowy przedstawia się na kopii mapy
zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy ewidencyjnej, przyjętej do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali odpowiedniej dla
zobrazowania struktury własnościowej terenu.
5. Sporządzenie projektu miejscowego planu odbudowy powierza się osobie,
o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471).
6. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta występuje o opinię w sprawie projektu
miejscowego planu odbudowy do:
1) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w zakresie zasad
zagospodarowania obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską,
a także ujętych w gminnej ewidencji zabytków;
2) dyrektora właściwego urzędu morskiego – w zakresie zagospodarowania pasa
technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani;
3) starosty w zakresie:
a) zagospodarowania terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz
terenów, na których występują te ruchy,
b) ochrony gruntów rolnych,
c) zgodności projektu z ostatecznymi decyzjami o lokalizacji drogi
powiatowej i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych
dotyczących dróg powiatowych;
4) dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie – w zakresie dostosowania ustaleń projektu
miejscowego planu odbudowy do wymagań wynikających z warunków
korzystania z wód regionu wodnego oraz, o ile zostały sporządzone, warunków
korzystania z wód zlewni, a także w zakresie zagospodarowania obszarów
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, stref ochronnych ujęć wody oraz
obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych;
5) właściwego organu do spraw ochrony przyrody – w zakresie zagospodarowania
obszarów, w przypadku występujących na terenie gminy: parku narodowego,
parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, obszaru chronionego krajobrazu,
obszaru Natura 2000, wraz z ich otulinami i korytarzami ekologicznymi;
6) właściwego organu nadzoru górniczego – w zakresie zagospodarowania terenów
górniczych;
7) właściwego organu administracji geologicznej – w zakresie obszarów
występowania udokumentowanych bądź potwierdzonych wstępnymi badaniami
i informacjami zamieszczonymi na mapach geologicznych złóż kopalin oraz wód
podziemnych;
8) ministra właściwego do spraw zdrowia – w zakresie zagospodarowania stref
ochronnych uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej;
9) właściwego zarządcy drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów
przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na
ruch drogowy lub samą drogę;
10) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – w zakresie uwzględnienia
w projekcie miejscowego planu odbudowy wymagań higienicznych
i zdrowotnych, wynikających z ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko,
jeżeli sporządzenie prognozy było wymagane przepisami odrębnymi;
11) wojewody, marszałka województwa oraz starosty – w zakresie odpowiednich
zadań rządowych i samorządowych, wynikających w szczególności z planu
zagospodarowania przestrzennego województwa;
12) właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa
– w zakresie dostosowania ustaleń projektu do wymagań wynikających z potrzeb
obronności i bezpieczeństwa państwa oraz właściwego organu Państwowej
Straży Pożarnej – w zakresie dostosowania ustaleń projektu do wymagań
wynikających z potrzeb bezpieczeństwa pożarowego obiektu;
13) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego –
w zakresie działań, których skutki mogą dotyczyć Pomnika Zagłady lub jego
strefy ochronnej, o których mowa w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie
terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;
14) wojewody – w zakresie zgodności projektu z ostatecznymi decyzjami
o lokalizacji lub o zezwoleniu na realizację inwestycji: drogi krajowej lub wojewódzkiej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego,
przedsięwzięcia EURO 2012, regionalnej sieci szerokopasmowej oraz decyzji
o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych;
15) właściwego zarządcy linii kolejowej w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – jeżeli sposób zagospodarowania
przyległego pasa gruntu wzdłuż linii kolejowej lub zmiana tego sposobu mogą
mieć wpływ na ruch kolejowy lub samą linię kolejową;
16) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi – w zakresie ochrony gruntów
rolnych klas I–III położonych na obszarach wiejskich.
7. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta występuje o opinię do ministra
właściwego do spraw administracji publicznej w zakresie określenia kwoty
partycypacji z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie
skutków klęsk żywiołowych w wydatkach związanych z realizacją obiektów
liniowych, należących do zadań własnych gminy, oraz wywłaszczeń gruntów objętych
miejscowym planem odbudowy, określonych w załączniku, o którym mowa w ust. 10.
8. Organy, o których mowa w ust. 6, są obowiązane do wyrażenia opinii
w sprawie projektu miejscowego planu odbudowy w terminie 14 dni od dnia
doręczenia im projektu, a organ, o którym mowa w ust. 7 – w terminie 21 dni od dnia
doręczenia załącznika, o którym mowa w ust. 10. Nieprzedstawienie opinii w terminie
oznacza brak uwag i zastrzeżeń do projektu.
9. Do gruntów rolnych, stanowiących użytki rolne, objętych miejscowym planem
odbudowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 oraz z 2020 r. poz. 471).
10. W załączniku do projektu miejscowego planu odbudowy określa się nakłady
finansowe na jego realizację, w szczególności wydatki na wykup gruntów,
wywłaszczenia, wydatki na realizację obiektów liniowych, objętych tym planem, które
należą do zadań własnych gminy, z podziałem na źródła ich finansowania.
11. Wydatki, o których mowa w ust. 10, uwzględnia się w uchwałach
budżetowych gminy na kolejne lata realizacji ustaleń miejscowego planu odbudowy oraz w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).
12. Po zaopiniowaniu projektu miejscowego planu odbudowy w trybie, o którym
mowa w ust. 6 i 7, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykłada go do wglądu
w siedzibie gminy na okres 21 dni. Informację o terminie i miejscu wyłożenia projektu
do wglądu podaje się do wiadomości w formie ogłoszenia w siedzibie gminy,
zamieszcza się w lokalnej prasie codziennej oraz w formie ogłoszeń w sposób
zwyczajowo przyjęty, a także umieszcza się na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej gminy, na 7 dni przed wyłożeniem projektu.
13. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu w okresie jego
wyłożenia do wglądu.
14. Miejscowy plan odbudowy uchwala rada gminy, rozstrzygając jednocześnie o:
1) sposobie rozpatrzenia uwag i wniosków do projektu miejscowego planu odbudowy;
2) sposobie realizacji ustalonych w miejscowym planie odbudowy inwestycji
z zakresu obiektów liniowych, które należą do zadań własnych gminy, oraz
zasadach ich finansowania, w tym wykupu i wywłaszczenia gruntów
niezbędnych do ich realizacji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
15. Część tekstowa miejscowego planu odbudowy stanowi treść uchwały, część
graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia, w tym załącznik, o którym mowa w ust. 10,
stanowią załączniki do uchwały.
16. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie uchwałę,
o której mowa w ust. 14, wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych,
w celu oceny zgodności z przepisami prawa uchwały w sprawie miejscowego planu
odbudowy i procedury jego sporządzenia.
17. Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu odbudowy
obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.
18. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje obowiązek, o którym mowa
w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem
2016/679”, oraz informuje o ograniczeniu, o którym mowa w art. 13da ust. 1, w
związku z realizacją czynności, o których mowa w:
1) ust. 12 – przez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w
ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 12;
2) ust. 13 i 14 – przez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w
widocznym miejscu w swojej siedzibie.

Art. 13da. 1. W związku z przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta
miasta albo wojewodę danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia
postępowań w przedmiocie uchwalania miejscowych planów odbudowy prawo, o
którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679, przysługuje, o ile nie
wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.
2. W przypadku gdy okres przechowywania danych osobowych, o których mowa
w ust. 1, nie wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), organy, o których mowa w ust.
1, przechowują dane przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 6 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom
zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu
polegającym co najmniej na:
1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób
posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych do zachowania ich w poufności.

Art. 13db. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie wpływa na przebieg i wynik postępowań w przedmiocie
uchwalania miejscowych planów odbudowy.

Art. 13e. Wydzielanie gruntów w celu realizacji miejscowego planu odbudowy
stanowi cel publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami.

Art. 13f. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie miejscowego planu
odbudowy wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje właściwemu miejscowo
staroście wykaz nieruchomości objętych miejscowym planem odbudowy,
w odniesieniu do których istnieje konieczność wywłaszczenia na rzecz gminy w celu
realizacji miejscowego planu odbudowy.
2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wykazu, o którym mowa w ust. 1,
starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wydaje decyzję
o wywłaszczeniu nieruchomości. Decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości stanowi
podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.
3. Decyzją o wywłaszczeniu nieruchomości, o której mowa w ust. 2, zatwierdza
się podział nieruchomości. Granice terenu objętego miejscowym planem odbudowy
stanowią linie podziału nieruchomości.
4. Z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, właścicielowi, użytkownikowi
wieczystemu lub osobie, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do
nieruchomości, przysługuje odszkodowanie, w wysokości uzgodnionej między
wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a dotychczasowym właścicielem,
użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje inne prawo rzeczowe do
nieruchomości. Rokowania podejmuje się niezwłocznie po wydaniu decyzji, o której
mowa w ust. 2. Z rokowań sporządza się protokół w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia podjęcia rokowań nie dojdzie do uzgodnienia,
o którym mowa w ust. 4, wysokość odszkodowania ustala się według zasad i trybu
obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.
6. Do zapłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości obowiązana jest gmina.
7. Wywłaszczoną nieruchomość do czasu jej wykorzystania na cel, na który
nastąpiło wywłaszczenie, oddaje się dotychczasowemu właścicielowi lub
użytkownikowi wieczystemu, na jego wniosek, w nieodpłatne użytkowanie.
8. Jeżeli miejscowym planem odbudowy jest objęta część nieruchomości,
a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystywania na dotychczasowe
cele, na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości gmina
nabywa tę część w drodze umowy.
9. Do wywłaszczenia, ustalenia i wypłaty odszkodowania w zakresie
nieuregulowanym przepisami ustawy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
10. Najem, dzierżawa lub użyczenie oraz trwały zarząd nieruchomości wygasają
z upływem miesiąca, licząc od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna.

Art. 13g. 1. Nieruchomości objęte miejscowym planem odbudowy w okresie,
o którym mowa w art. 2, mogą być w trybie bezprzetargowym sprzedawane,
oddawane w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub użyczane wyłącznie na rzecz
osób, którym przysługuje prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego
nieruchomości objętej aktem prawa miejscowego, o którym mowa w art. 13a lub 13c.
2. W przypadku gdy nieruchomość oddana w dzierżawę lub użyczona zostanie
przeznaczona do zbycia, prawo nabycia przedmiotowej nieruchomości w trybie
bezprzetargowym przysługuje dotychczasowemu dzierżawcy lub biorącemu w użyczenie.
3. Do ustalenia i zapłaty ceny nieruchomości, o której mowa w ust. 1, stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami. Na wniosek nabywającego cenę nieruchomości rozkłada się na
raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat, pod warunkiem wpłaty co najmniej 20% ceny nieruchomości.
4. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy
zawieraniu umowy zbycia nieruchomości, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe
w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę nieruchomości.
5. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy
zawieraniu umowy nabycia nieruchomości, o której mowa w ust. 1, wynosi nie więcej
niż 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564).

Art. 13h. 1. Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być przedmiotem
zamiany na nieruchomości objęte aktami prawa miejscowego, o których mowa
w art. 13a lub 13c, stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. Wniosek
o zamianę składa się do właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
2. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się
dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
3. W przypadku wpływu wniosków dotyczących tej samej nieruchomości
o pierwszeństwie wniosku decyduje rejestracja jego złożenia.
4. Na wniosek osoby zainteresowanej rada gminy może w drodze uchwały
odstąpić od obowiązku wniesienia dopłaty, o której mowa w ust. 2.
5. W przypadku, gdy gmina przeznaczy nieruchomości do zamiany wójt,
burmistrz albo prezydent miasta sporządza wykaz tych nieruchomości.
6. Do ustalenia i zapłaty ceny nieruchomości zamienianych stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami.

Art. 13i. 1. Z dniem wejścia w życie aktu prawa miejscowego, o którym mowa
w art. 13a, 13c lub 13d, na obszarach w nim wyznaczonych nie stosuje się ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie sprzecznym z tym aktem.
2. Akty prawa miejscowego, o których mowa w art. 13a, 13c i 13d, obowiązują
do dnia wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
jego zmiany, na obszarze objętym tym aktem.

Art. 13j. Do spraw wszczętych a niezakończonych na podstawie przepisów
niniejszej ustawy, w okresie, o którym mowa w art. 2, stosuje się przepisy tej ustawy.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
  • Wejscie w życie 14 sierpnia 2001
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 19 września 2020
  • Ost. zmiana na stronie 05 02 2021

Powiązania

brak powiązań