Art. 13. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 3:
a) w ust. 1 pkt 2 i 2a otrzymują brzmienie:
„2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
2a) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające
zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się:
1) środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych;
2) środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;
3) środki Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych
„Sekcja Gwarancji”;
4) inne środki.”;
2)–5) (uchylone);
6) art. 30a otrzymuje brzmienie:
Art. 30a. Przy wydatkowaniu środków, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 2a i ust. 3 pkt 1, 2 i 4, a także środków przeznaczonych na
współfinansowanie programów i projektów realizowanych z tych środków
stosuje się odpowiednio zasady rozliczania określone dla dotacji z budżetu państwa.”;
7) art. 30b otrzymuje brzmienie:
Art. 30b.1. Szczegółowe warunki wykorzystania i rozliczania
przyznanych środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, określa
umowa zawarta z beneficjentem pomocy udzielanej z tych środków. Do
rozliczenia środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 3, stosuje się odrębne przepisy.
2. Minister Finansów sprawuje nadzór finansowy w zakresie środków, o
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, w szczególności nad podmiotami:
1) nadzorującymi programy lub projekty realizowane z tych środków;
2) dysponującymi tymi środkami.
3. Sposób zarządzania środkami, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i
4 służącymi do realizacji określonych programów lub projektów określają
porozumienia między Ministrem Finansów a podmiotami określonymi w ust. 2.”;
8) art. 30d otrzymuje brzmienie:
Art. 30d. 1. Środki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, są gromadzone
na wyodrębnionych rachunkach bankowych, prowadzonych w euro, i mogą być
wydatkowane do wysokości kwot zgromadzonych na tych rachunkach.
2. Obsługę bankową rachunków, o których mowa w ust. 1, prowadzi
Narodowy Bank Polski na podstawie umów rachunku bankowego.
3. W ramach obsługi, o której mowa w ust. 2, Narodowy Bank Polski jest
obowiązany do dokonywania wypłat w złotych lub w euro na podstawie
dyspozycji właściciela rachunku lub jego pełnomocników.
4. W przypadku wykorzystania środków, o których mowa w art. 3 ust. 3
pkt 1, 2 i 4:
1) niezgodnie z przeznaczeniem;
2) bez zachowania procedur, o których mowa w art. 30 pkt 2;
3) pobrania ich w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości
– podlegają one zwrotowi przez beneficjenta pomocy udzielonej z tych
środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych na rachunek, na którym są gromadzone lub z którego zostały
wypłacone.
5. Wykorzystanie środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, w
sposób określony w ust. 4 wyklucza prawo otrzymania tych środków przez
kolejne 3 lata licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania tych
środków, chyba że obowiązek ich przyznania danemu podmiotowi lub grupie
podmiotów wynika z umowy zawartej z dawcą środków, wskazującej
bezpośrednio ten podmiot.
6. Do zwrotu środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 3, stosuje się
odrębne przepisy.”;
9) w art. 30e:
a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Minister Finansów może określić, w drodze rozporządzenia, sposób,
warunki i tryb dysponowania środkami, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt
1, w szczególności:”,
b) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Minister Finansów może określić, w drodze rozporządzenia, sposób,
warunki i tryb dysponowania środkami, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt
2, w szczególności:”,
c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw rozwoju wsi oraz ministrem właściwym do spraw rynków rolnych
określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania i rozliczania pożyczek na prefinansowanie zadań Wspólnej Polityki Rolnej, przekazywania na rachunek bieżący agencji płatniczych, o których mowa
w odrębnych przepisach, zwanych dalej „agencjami płatniczymi”, środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej i środków krajowych przeznaczonych na realizację
zadań Wspólnej Polityki Rolnej oraz sposób rozliczania tych środków,
mając na względzie zachowanie przez agencje płatnicze terminów i
warunków dokonywanych płatności, a także konieczność kontroli środków
będących w dyspozycji agencji płatniczych.”;
10) w art. 34:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Należności i wierzytelności przypadające agencjom płatniczym,
pochodzące z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej i środków krajowych przeznaczonych na realizację
Wspólnej Polityki Rolnej, mogą być, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, umarzane w całości lub w części, a ich spłata odraczana lub
rozkładana na raty.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
zasady i tryb umarzania w całości lub w części, odraczania lub rozkładania
na raty spłaty należności, o których mowa w ust. 1a, a także wskaże
organy do tego uprawnione, z uwzględnieniem:
1) przesłanek uzasadniających umorzenie w całości lub w części,
odroczenie lub rozłożenie na raty należności;
2) rodzaju i zakresu udzielonych ulg w spłaceniu należności;
3) wskazania organów właściwych do umarzania należności w całości
lub w części, odraczania lub rozkładania na raty, w zależności od wysokości udzielonej ulgi.”;
11) w art. 63 w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) realizację Wspólnej Polityki Rolnej.”;
12) w art. 66 w ust. 2:
a) (uchylona),
b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) na wydatki związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej.”;
13) w art. 69 w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) wydatki związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej.”;
14) w art. 82 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Materiały dotyczące wydatków, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt
7, przygotowuje i przedstawia Ministrowi Finansów minister właściwy do
spraw rynków rolnych oraz minister właściwy do spraw rozwoju wsi.”;
15) w art. 90 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podziału rezerw celowych dokonuje, z zastrzeżeniem ust. 2, Minister
Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami i innymi dysponentami
części budżetowych, nie później niż do dnia 31 października, z wyjątkiem
rezerw, o których mowa w art. 66 ust. 2 pkt 2 i 4.”;
16) w art. 102:
a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przeznaczone na współfinansowanie zadań, programów i projektów
realizowanych ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a.”,
b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) o których mowa w ust. 2”;
17) (uchylony);
18) w art. 138 w ust. 1 dodaje się pkt 19 w brzmieniu:
„19) przyznaniu lub przekazaniu środków na realizację zadań Wspólnej
Polityki Rolnej bez zachowania procedur obowiązujących przy uruchamianiu tych środków.”.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
  • Wejscie w życie 1 maja 2004
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 24 czerwca 2008
  • Ost. zmiana na stronie 08 02 2021

Powiązania

brak powiązań