Art. 13. 1. Rada, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Polskiej Akademii Nauk lub z własnej
inicjatywy, wyraża, w drodze uchwały, opinie o używaniu języka polskiego w
działalności publicznej oraz w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z
udziałem konsumentów i przy wykonywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przepisów z zakresu prawa pracy oraz ustala zasady ortografii i interpunkcji języka
polskiego.
2. Towarzystwa naukowe, stowarzyszenia twórców i szkoły wyższe mogą
zwracać się do Rady w sprawach używania języka polskiego.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
  • Wejscie w życie 9 maja 2000
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 lipca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 04 11 2020

Powiązania

brak powiązań