Art. 12. 1. Do użytkowania obiektu budowlanego, na odbudowę którego jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie, o którym mowa w art. 7
ust. 2, można przystąpić niezwłocznie po zawiadomieniu właściwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej o zakończeniu odbudowy.
2. Do zawiadomienia o zakończeniu odbudowy realizowanej na podstawie
decyzji o pozwoleniu na budowę dołącza się:
1) oryginał dziennika budowy;
2) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanej odbudowy obiektu
budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, przepisami
i obowiązującymi Polskimi Normami;
3) protokoły badań i sprawdzeń;
4) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
  • Wejscie w życie 14 sierpnia 2001
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 19 września 2020
  • Ost. zmiana na stronie 05 02 2021

Powiązania

brak powiązań