Art. 12. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymuje wypłatę wsparcia w przypadku:
1) utraty statusu bezrobotnego przez wszystkich kredytobiorców – z upływem
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata tego statusu;
2) zbycia przedmiotu kredytowania – z dniem otrzymania informacji o zbyciu;
3) wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego – z dniem upływu okresu
wypowiedzenia;
4) podjęcia czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania – z dniem
podjęcia pierwszej czynności egzekucyjnej;
5) spłaty kredytu – z dniem dokonania spłaty ostatniej raty;
6) zwiększenia miesięcznych dochodów lub obniżenia miesięcznej raty
prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej
w art. 3 ust. 1 pkt 2;
7) zwiększenia miesięcznych dochodów bądź zmniejszenia liczby członków
gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia
przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 6 i 7, kredytobiorca jest
uprawniony do złożenia nowego wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 1, jeżeli
spełnia co najmniej jedną z przesłanek wskazanych w art. 3 ust. 1. Do czasu
rozpatrzenia wniosku wypłaty wsparcia przyznanego na dotychczasowej podstawie
nie wstrzymuje się.
3. Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymuje wypłatę pożyczki na spłatę
zadłużenia w przypadku powzięcia informacji, że została ona przyznana na
podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów albo w
innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę, której
przyznano pożyczkę na spłatę zadłużenia.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej
  • Wejscie w życie 19 luty 2016
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 19 stycznia 2021
  • Ost. zmiana na stronie 11 02 2021

Powiązania

brak powiązań