Art. 12. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. poz. 74 poz. 261 i Nr 106, poz. 496) w art. 7 w ust. 1 w pkt 3:
1) po wyrazach „utrzymania czystości" dodaje się wyrazy „i porządku",
2) wyraz „utylizacji" zastępuje się wyrazem „unieszkodliwiania".

Art. 12a. 1. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na
ust. 1 i art. 9nb ust. 1, przekazuje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.
2. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9q, przekazuje się w terminie
do dnia 31 października 2020 r.
3. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9s, przekazuje się w terminie
do dnia 31 grudnia 2020 r.
4. Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r., o której mowa
w art. 9tb ust. 1, sporządza się w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1997
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 31 grudnia 2020
  • Ost. zmiana na stronie 10 02 2021

Powiązania

brak powiązań