Art. 12. 1. Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków
służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego
z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają
o tym Policję lub prokuratora.
2. Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym
Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

Art. 12a. 1. W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka
w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki
służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej
niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, w rodzinie zastępczej lub w placówce
opiekuńczo-wychowawczej.
2. Tryb umieszczania dzieci w rodzinie zastępczej lub w placówce
opiekuńczo-wychowawczej regulują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818).
3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, pracownik socjalny podejmuje wspólnie
z funkcjonariuszem Policji, a także z lekarzem, lub ratownikiem medycznym, lub
pielęgniarką. Przepisy art. 59810, art. 59811 § 3 i art. 59812 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.
4. Pracownik socjalny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu
opiekuńczego, nie później niż w ciągu 24 godzin, o odebraniu dziecka z rodziny
i umieszczeniu go u niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie
zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
5. Do umieszczenia dziecka u osoby najbliższej niezamieszkującej wspólnie
stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące umieszczenia dziecka w rodzinie
zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, procedurę postępowania Policji przy wykonywaniu czynności,
o których mowa w ust. 1 i 3, oraz sposób dokumentowania przeprowadzonych
przez Policję czynności, uwzględniając konieczność udzielenia dzieciom
skutecznej pomocy.

Art. 12b. 1. Rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym przysługuje
zażalenie do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka, o którym mowa w art. 12a.
W zażaleniu można domagać się zbadania zasadności i legalności odebrania
dziecka oraz prawidłowości jego dokonania.
2. Zażalenie może być wniesione za pośrednictwem pracownika socjalnego
lub funkcjonariusza Policji, którzy dokonali odebrania dziecka. W takim przypadku
zażalenie podlega niezwłocznemu przekazaniu do sądu opiekuńczego.
3. Sąd rozpatruje zażalenie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
24 godzin. W razie uznania bezzasadności lub nielegalności odebrania dziecka sąd
zarządza natychmiastowe przekazanie dziecka rodzicom, opiekunom prawnym lub
faktycznym, od których dziecko zostało odebrane.
4. W przypadku stwierdzenia bezzasadności, nielegalności lub
nieprawidłowości odebrania dziecka sąd zawiadamia o tym przełożonych osób,
które dokonały odebrania.

Art. 12c. O prawie do złożenia zażalenia, wraz ze wskazaniem sądu
opiekuńczego właściwego miejscowo do jego rozpatrzenia, pracownik socjalny lub funkcjonariusz Policji poucza rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka. Pouczenie to należy wręczyć na piśmie.

Art. 12d. 1. W przypadku gdy wniosek kuratora zawodowego o zarządzenie
wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności lub odwołanie
warunkowego przedterminowego zwolnienia dotyczy skazanego za przestępstwo
popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny,
który w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, ponownie używając
przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny, sąd właściwy do
rozpoznania wniosku zarządza zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie
skazanego na posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku.
2. Zatrzymanemu, na jego żądanie, należy niezwłocznie umożliwić
nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem, a także bezpośrednią z nim rozmowę.
3. Wydane przez sąd postanowienie o zarządzeniu wykonania kary albo
o odwołaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia podlega wykonaniu
z chwilą jego wydania; sąd, który wydał postanowienie, albo sąd właściwy do
rozpoznania zażalenia może wstrzymać wykonanie postanowienia.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • Wejscie w życie 21 listopada 2005
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 30 listopada 2020
  • Ost. zmiana na stronie 08 12 2020

Powiązania

brak powiązań