Art. 12. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, warunki
objęcia pomocą państwa, na zasadach określonych w art. 7, spłaty kredytów
mieszkaniowych zaciągniętych do dnia 31 marca 1996 r. na dokończenie
inwestycji mieszkaniowych rozpoczętych przed dniem 31 grudnia 1994 r.
i zasiedlenie wybudowanych mieszkań, których zasiedlenie nie było możliwe przez
okres nie krótszy niż 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy.

Art. 12a. Na wniosek kredytobiorcy, którego mieszkanie (dom jednorodzinny) zostało uszkodzone lub zniszczone w wyniku powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r., bank zawiesza spłatę kredytu wraz z odsetkami do dnia
31 lipca 1998 r., bez względu na wysokość dochodu jego gospodarstwa domowego.

Art. 12b. 1. Na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wyrażającego
zgodę na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu lub kredytów zaciągniętych przez
spółdzielnię mieszkaniową, spółdzielnia może dokonać za swoich członków spłat,
o których mowa w art. 11b.
2. Po dokonaniu spłat, o których mowa w ust. 1, spółdzielni przysługuje
roszczenie do członków o zwrot środków finansowych stanowiących
równowartość dokonanej spłaty. Spółdzielnia nie może żądać od członków, za
których dokonała spłaty zadłużenia na warunkach określonych w art. 11b, spłat
wyższych od tych jakie ciążyłyby na członku gdyby spłacał zadłużenie na
podstawie art. 7 i art. 11.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1996
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 października 2019
  • Ost. zmiana na stronie 02 12 2020

Powiązania

brak powiązań