Art. 12. 1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest
wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
1) od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia
(pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę
organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał
zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
1a) od wydania odpisu zupełnego i odpisu skróconego aktu stanu cywilnego
w sposób, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. –
Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463 i 695) – organ
podatkowy właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu stanu cywilnego;
2) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na
miejsce złożenia dokumentu.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  • Wejscie w życie 1 stycznia 2007
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 grudnia 2020
  • Ost. zmiana na stronie 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań