Art. 12. 1. Mundury ustanawiane na podstawie ustawy powinny różnić się w
sposób widoczny od pozostających pod szczególną ochroną mundurów:
1) Wojska Polskiego, będących symbolem tradycji wolnościowych i postaw
patriotycznych Narodu Polskiego;
2) Policji, Straży Granicznej, będących symbolem poszanowania prawa oraz ładu i
porządku publicznego.
2. Minister Obrony Narodowej w odniesieniu do munduru wojskowego, a
minister właściwy do spraw wewnętrznych w odniesieniu do munduru policyjnego i
Straży Granicznej, mogą wprowadzić, w drodze rozporządzeń, zakaz używania
munduru lub jego części, chociażby nawet zostały one pozbawione oznak określonych
w przepisach o ustanowieniu munduru, uwzględniając obowiązujące wzory
umundurowania wyjściowego i polowego stosowanego w Siłach Zbrojnych, Policji i
Straży Granicznej.
3. Żandarmeria Wojskowa może kontrolować uprawnienia do używania odznak
i mundurów wojskowych.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach
  • Wejscie w życie 30 marca 1979
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 grudnia 2015
  • Ost. zmiana na stronie 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań