Art. 12. 1. (uchylony)
2. Komisja może nadawać decyzjom administracyjnym rygor natychmiastowej
wykonalności, gdy przemawia za tym ważny interes uczestników rynku kapitałowego
lub konieczność zapobieżenia zagrożeniu prawidłowego funkcjonowania tego rynku.
3. (uchylony)
4. Jeżeli w toku postępowania administracyjnego strona ustanowiła kilku
pełnomocników, doręczenie pisma jednemu z nich uznaje się za skuteczne wobec
pozostałych.
5. W postanowieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego, które
następuje na podstawie ustaleń zakończonego postępowania kontrolnego lub
postępowania wyjaśniającego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia
21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 180, 284,
568 i 695), wskazuje się zakres i rodzaj zachowań, których dotyczy wszczęte
postępowanie.

Art. 12a. Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo
w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 875) nie obejmuje wchodzących w skład tego
przedsiębiorstwa zezwoleń, ani zgód udzielonych przez Komisję oraz wpisów do
rejestrów uzyskanych na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
  • Wejscie w życie 24 października 2005
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 30 listopada 2019
  • Ost. zmiana na stronie 09 11 2020

Powiązania

brak powiązań