Art. 12. 1. O zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz
z celem, w jakim fundacja została ustanowiona, orzeka sąd w postępowaniu
nieprocesowym na wniosek właściwego ministra lub starosty.
2. Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej
działalności.
2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do fundacji posiadających status organizacji
pożytku publicznego, które zamieściły na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie
Informacji Publicznej sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie
finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365).
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, jest przez fundację udostępnione do
publicznej wiadomości.
4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, ramowy zakres
sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, obejmujący w szczególności najważniejsze
informacje o działalności fundacji w okresie sprawozdawczym pozwalające ocenić
prawidłowość realizacji przez fundację jej celów statutowych.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
  • Wejscie w życie 14 kwietnia 1984
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 24 czerwca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 02 11 2020

Powiązania

brak powiązań