Art. 12. 1. Do zamówień publicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy – Prawo zamówień publicznych, umów koncesji, o których mowa
w art. 3 ust. 1 ustawy o umowie koncesji, oraz umów o partnerstwie
publiczno-prywatnym, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym, przepisy niniejszej ustawy stosuje się od dnia 1 sierpnia
2019 r.
2. Przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się do postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego, postępowań o zawarcie umowy koncesji oraz
postępowań w sprawie wyboru partnera prywatnego, wszczętych przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy, i umów zawartych w wyniku takich
postępowań.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
  • Wejscie w życie 18 kwietnia 2019
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 stycznia 2021
  • Ost. zmiana na stronie 01 11 2020

Powiązania

brak powiązań