Art. 12. 1. Zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych,
w grobach murowanych lub katakumbach i zatopienie w morzu. Szczątki pochodzące
ze spopielenia zwłok mogą być przechowywane także w kolumbariach.
2. Przenoszenie lub przewożenie zwłok w otwartych trumnach jest wzbronione.
3. Groby ziemne, groby murowane i kolumbaria przeznaczone na składanie
zwłok i szczątków ludzkich mogą znajdować się tylko na cmentarzach.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zdrowia może w drodze rozporządzenia określić wyjątki od zasad ustalonych
w niniejszym artykule oraz ustalić szczegółowy sposób stosowania przepisów
niniejszej ustawy do tych wyjątków.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
  • Wejscie w życie 16 luty 1959
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 29 luty 2020
  • Ost. zmiana na stronie 28 10 2020

Powiązania

brak powiązań