Art. 11. 1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie
odbudowy obiektu budowlanego właściwy organ administracji architektoniczno-
-budowlanej sprawdza:
1) zgodność projektu architektoniczno-budowlanego albo projektu
zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
-budowlanego z ustaleniami aktów prawa miejscowego;
2) kompletność projektu architektoniczno-budowlanego albo projektu
zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego;
3) wykonanie projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane;
4) posiadanie opinii Zespołu Opiniowania Dokumentacji.
2. W sprawach dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie
odbudowy obiektów budowlanych przepisów art. 35 i art. 39 ustawy – Prawo
budowlane nie stosuje się.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
  • Wejscie w życie 14 sierpnia 2001
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 19 września 2020
  • Ost. zmiana na stronie 05 02 2021

Powiązania

brak powiązań