Art. 11. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z późn.
zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 7:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Agencja prowadzi rachunkowość zgodnie z odrębnymi
przepisami, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.”,
b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Agencja prowadzi odrębne księgi rachunkowe dla:
1) środków pochodzących ze Specjalnego Programu Akcesyjnego na
Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz krajowych
środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie tego
programu,
2) środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz dla krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie – w przypadku pełnienia funkcji agencji płatniczej w rozumieniu ustawy z dnia 30
lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
(Dz. U. Nr 166, poz. 1611).”;
2) w art. 11 dodaje ust. 3–8 w brzmieniu:
„3. Agencja tworzy wyodrębnione fundusze specjalne ze środków, o
których mowa w art. 7 ust. 6a.
4. Prezes Agencji ustala, w drodze decyzji administracyjnej, kwoty
nienależnie lub nadmiernie pobranych środków:
1) pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej,
2) krajowych, przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej.
5. Do należności, o których mowa w ust. 4, stosuje się przepisy Działu III
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.
926, z późn. zm.).
6. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa
w ust. 5, przysługują Prezesowi Agencji jako organowi pierwszej instancji.
Prezes Agencji może upoważniać pracowników Agencji do wydawania decyzji
w sprawach, o których mowa w ust. 4.
7. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi.
8. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 4, stosuje się przepisy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”;
3) po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu:
Art. 11a. 1. W sprawach dotyczących ustalenia nienależnie lub
nadmiernie pobranych środków, które zostały przekazane przez Agencję na
podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej:
1) pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej,
2) krajowych, przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej
– stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, na rzecz Agencji,
stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Do egzekucji należności pochodzących ze Specjalnego Programu
Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz
krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie tego
programu, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.”.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
  • Wejscie w życie 1 maja 2004
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 24 czerwca 2008
  • Ost. zmiana na stronie 08 02 2021

Powiązania

brak powiązań