Art. 11. Rada Ministrów składa corocznie Sejmowi i Senatowi
Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do dnia 30 września, sprawozdanie
z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Art. 11a. 1. Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie,
swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni
szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta tą przemocą
może żądać, aby sąd, właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.) o postępowaniu nieprocesowym, zobowiązał go do opuszczenia wspólnie
zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał
zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy:
1) osoba dotknięta przemocą w rodzinie opuściła wspólnie zajmowane
mieszkanie z powodu stosowania wobec niej przemocy w tym mieszkaniu;
2) członek rodziny stosujący przemoc w rodzinie opuścił wspólnie
zajmowane mieszkanie;
3) małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii
lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej
małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu oraz inna
osoba stosująca przemoc w rodzinie, okresowo lub nieregularnie
przebywa w mieszkaniu wspólnie z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.
3. Osoba pełnoletnia, która pozostała w mieszkaniu, o którym mowa
w ust. 1, przez czas niezamieszkiwania w nim osoby stosującej przemoc
w rodzinie, w związku z wydaniem wobec niej:
1) nakazu lub zakazu, o których mowa w art. 15aa ust. 1 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956),
2) nakazu lub zakazu, o których mowa w art. 18a ust. 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach
porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431 i 956),
3) postanowienia sądu o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie
do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego
otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego
otoczenia, w tym również o udzieleniu zabezpieczenia
– jest obowiązana do ponoszenia opłat za dostawy do tego mieszkania energii,
gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych oraz czynsz
lub koszty bieżącego zarządzania nieruchomością, chyba że względem niej osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana do świadczeń alimentacyjnych.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do każdego lokalu służącego zaspokajaniu
bieżących potrzeb mieszkaniowych.

Art. 11b. Organy administracji rządowej i jednostki samorządu
terytorialnego organizujące placówki, o których mowa w art. 15ag ust. 1 pkt 3
i 5 i art. 15ah ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz art. 18g ust. 1
pkt 3 i 5 i art. 18h ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej
i wojskowych organach porządkowych, przekazują, z użyciem środków
komunikacji elektronicznej, właściwym terytorialnie jednostkom
organizacyjnym Policji i Żandarmerii Wojskowej aktualne dane teleadresowe
tych podmiotów ze wskazaniem przedmiotu działalności.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • Wejscie w życie 21 listopada 2005
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 30 listopada 2020
  • Ost. zmiana na stronie 08 12 2020

Powiązania

brak powiązań