Art. 11. 1. Roczne spłaty kredytów mieszkaniowych, zaciągniętych na
podstawie umów określających równocześnie 40-letni okres spłaty kredytu i roczne
obciążenie w wysokości 1% aktualnej wartości mieszkań zajmowanych na
warunkach lokatorskich lub 2% aktualnej wartości mieszkań zajmowanych na
warunkach własnościowych, nie mogą być niższe od ilorazu kwoty zadłużenia
z tytułu kredytu i odsetek, w tym odsetek przejściowo wykupionych ze środków
budżetu państwa, na koniec roku poprzedniego oraz liczby lat, jaka pozostała do
zakończenia okresu spłaty kredytu, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Wysokość obciążeń, o których mowa w ust. 1, podlega korekcie w związku
z przepisami art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3.
3. Na wniosek kredytobiorcy kredyty, o których mowa w ust. 1, mogą być
także spłacane na zasadach określonych w art. 7. W takim przypadku nadwyżka
przypadającego na dany lokal zadłużenia z tytułu kredytu i skapitalizowanych
odsetek oraz z tytułu przejściowego wykupu odsetek ponad wartość lokalu,
ustaloną według zasad określonych w art. 10 ust. 2, podlega w pierwszej kolejności
umorzeniu w odniesieniu do przejściowo wykupionych odsetek, a następnie
wykupieniu ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek.
4. Kwota odsetek podlegająca umorzeniu lub wykupieniu oraz wartość lokalu
ustalane są na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.
5. Na wniosek kredytobiorcy bank może ustalić zasady stopniowego
zwiększania obciążeń z tytułu spłaty kredytów, o których mowa w ust. 1, przy
założeniu, że najpóźniej w ciągu 2 lat od złożenia wniosku zostanie spełniony
warunek, o którym mowa w ust. 1.
6. Na wniosek kredytobiorcy, który do dnia 31 grudnia 2017 r. dokona spłaty
kredytu, o którym mowa w ust. 1, wraz z 30% odsetek przejściowo wykupionych
przez budżet państwa oraz 30% odsetek skapitalizowanych naliczonych po dniu
30 czerwca 1993 r., pozostałe 70% odsetek przejściowo wykupionych podlega
umorzeniu, a 70% skapitalizowanych odsetek podlega wykupieniu przez budżet
państwa. W przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu członkowi
spółdzielni przysługuje roszczenie o przekształcenie tego prawa do lokalu na
własnościowe prawo do lokalu albo o przeniesienie przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz członka prawa własności lokalu mieszkalnego, na warunkach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 5.

Art. 11a. W 2003 r. wysokość normatywu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
wynosi 2,53 zł.

Art. 11b. Kredytobiorcy, dokonującemu spłaty zadłużenia na warunkach,
o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 oraz art. 11 ust. 6, zmniejsza się o 50%
zadłużenie z tytułu odsetek skapitalizowanych oraz umarza się 50% zadłużenia
z tytułu przejściowego wykupienia odsetek, stanowiących podstawę do
zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 5 i art. 11 ust. 6 ustawy.

Art. 11c. Z budżetu państwa przeznacza się środki finansowe na spłatę
wierzytelności banków z tytułu zmniejszenia zadłużenia z tytułu
skapitalizowanych odsetek, o których mowa w art. 11b.

Art. 11d. Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na
własnościowe prawo do lokalu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz
w art. 11 ust. 6, następuje w drodze zawarcia między członkiem a spółdzielnią
umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez członka wniosku o przekształcenie
tego prawa. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Art. 11e. 1. Spółdzielnia zawiera umowę o przeniesienie prawa własności
lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz w art. 11 ust. 6,
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że
nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018
r. poz. 2204, z późn. zm.) lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub
użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub
wybudowali go jej poprzednicy prawni.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia wejścia w życie uchwały
zarządu określającej przedmiot odrębnej własności lokali, o której mowa w art. 42
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, albo od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu, w przypadku gdy uchwała ta została zaskarżona do sądu.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1996
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 października 2019
  • Ost. zmiana na stronie 02 12 2020

Powiązania

brak powiązań