Art. 11. 1. Zwalnia się od podatku podatników, w stosunku do których
Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję:
1) w sprawach, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 lit. v, x, y, pkt 3 lit. f, g, h
oraz ust. 2a pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem
finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298, 326, 730, 875 i 1571),
2) o zawieszeniu działalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
o której mowa w art. 74k ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r.
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
– do czasu wykonania tej decyzji.
2. Zwalnia się od podatku również podatników objętych:
1) wdrożonym planem naprawy, w przypadku zaistnienia okoliczności, o
których mowa w art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, oraz osiągnięcia poziomu wskaźników, o których mowa w art. 141m ust. 3 pkt 2 tej ustawy;
2) programem postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 72a ustawy
z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;
3) planem naprawczym, o którym mowa w art. 312 ust. 2 ustawy z dnia
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, lub
krótkoterminowym planem finansowym, o którym mowa w art. 313 ust. 2 tej ustawy.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych
  • Wejscie w życie 1 luty 2016
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 stycznia 2019
  • Ost. zmiana na stronie 30 11 2020

Powiązania

brak powiązań