Art. 11. 1. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty,
o których mowa w art. 1 ust. 2, przekazują organowi podatkowemu właściwemu
w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia
należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych
zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także od zaświadczeń, o których
mowa w art. 2 ust. 2, użytych w prowadzonych przez te organy lub podmioty
postępowaniach oraz od złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.
2. Sądy przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty
skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty
skarbowej od złożonych w sądzie dokumentów stwierdzających udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.
3. Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, jest przekazywana co miesiąc, do
7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nie uiszczono należnej opłaty
skarbowej i zawiera:
1) imię i nazwisko (nazwę lub firmę), adres podmiotu zobowiązanego do uiszczenia
opłaty skarbowej;
2) przedmiot, od którego nie uiszczono należnej opłaty skarbowej, w tym dane
jednoznacznie identyfikujące ten przedmiot.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  • Wejscie w życie 1 stycznia 2007
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 grudnia 2020
  • Ost. zmiana na stronie 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań