Art. 10. 1. Przy właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej
działa, powołany przez ten organ, Zespół Opiniowania Dokumentacji, w skład którego
wchodzi po jednym przedstawicielu właściwych miejscowo organów:
1) nadzoru budowlanego;
2) Inspekcji Sanitarnej;
3) Inspekcji Ochrony Środowiska;
4) Państwowej Inspekcji Pracy;
5) Państwowej Straży Pożarnej;
6) Służby Ochrony Zabytków;
7) administracji geodezyjnej i kartograficznej;
8) nadzoru górniczego, na terenach górniczych.
2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, opiniuje projekty architektoniczno-
-budowlane i zgłoszenia, w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
  • Wejscie w życie 14 sierpnia 2001
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 19 września 2020
  • Ost. zmiana na stronie 05 02 2021

Powiązania

brak powiązań