Art. 10. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000
r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz.
1229 i Nr 125, poz. 1363 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
Art. 1. Ustawa reguluje sprawy dotyczące:
1) geodezji i kartografii,
2) krajowego systemu informacji o terenie,
3) ewidencji gruntów i budynków,
4) inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
5) rozgraniczania nieruchomości,
6) państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
7) uprawnień do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
8) numeracji porządkowej nieruchomości w miejscowościach.”;
2) po rozdziale 8 dodaje się rozdział 8a w brzmieniu:
„Rozdział 8a
Numeracja porządkowa nieruchomości w miejscowościach
Art. 47a. Do zadań gminy należy:
1) umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek
z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy,
2) ustalanie numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a także prowadzenie i aktualizowanie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości.
Art. 47b. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości
przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego są obowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania numerów porządkowych oraz oznaczania nimi nieruchomości, uwzględniając w szczególności, że oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym następuje z urzędu lub na
wniosek właściciela nieruchomości.”.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych
  • Wejscie w życie 7 października 2003
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 października 2018
  • Ost. zmiana na stronie 08 02 2021

Powiązania

brak powiązań