Art. 10. 1. W celu tworzenia warunków skutecznego przeciwdziałania
przemocy w rodzinie Rada Ministrów przyjmie Krajowy Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, określający szczegółowe działania w zakresie:
1) zapewnienia ochrony i udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;
2) oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie;
3) podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy
w rodzinie oraz promowania metod wychowawczych bez użycia przemocy;
4) upowszechniania informacji o możliwościach i formach udzielania pomocy
zarówno osobom dotkniętym przemocą, jak i stosującym przemoc w rodzinie.
2. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na szczeblu
centralnym realizuje koordynator, o którym mowa w art. 8 pkt 3.
3. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na szczeblu
wojewódzkim realizuje koordynator, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3.

Art. 10a. 1. Tworzy się Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, zwany dalej „Zespołem”, jako organ opiniodawczo-
-doradczy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
2. Kadencja Zespołu trwa 3 lata.
3. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie;
2) monitorowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy oraz
inicjowanie zmian przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
4) wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji
publicznej a organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
5) wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz w sprawach zlecania tych zadań do realizacji przez
podmioty wymienione w art. 9 ust. 1;
6) opracowanie standardów pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i pracy
z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
7) tworzenie, we współpracy z podmiotami wymienionymi w art. 9 ust. 1,
mechanizmów informowania o standardach udzielania pomocy ofiarom
przemocy w rodzinie i pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
8) upowszechnianie wyników monitoringu działań w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

Art. 10b. 1. W skład Zespołu minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego powołuje:
1) Krajowego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie;
2) siedmiu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im
podległych lub przez nie nadzorowanych powołanych spośród osób
zgłoszonych przez te organy i osób kierujących tymi jednostkami;
3) pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego powołanych
spośród osób zgłoszonych przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego;
4) dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków
i porozumień organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków
wyznaniowych powołanych spośród osób zgłoszonych przez te podmioty.
2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego odwołuje członka
Zespołu przed upływem kadencji:
1) na jego wniosek;
2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;
3) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub
umyślne przestępstwo skarbowe.

Art. 10c. 1. Przewodniczącym Zespołu jest Krajowy Koordynator Realizacji
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
2. Posiedzenia Zespołu zwoływane są przez Przewodniczącego Zespołu lub
na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Zespołu, nie rzadziej
jednak niż raz na pół roku.
3. Członkowie Zespołu korzystają ze zwolnień w pracy w celu uczestniczenia
w posiedzeniach Zespołu i przysługuje im zwrot kosztów podróży ze środków
budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw
zabezpieczenia społecznego.

Art. 10d. Organy administracji rządowej oraz podległe im państwowe
jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają
Zespołowi wszechstronnej pomocy przy wykonywaniu jego zadań,
a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje lub dokumenty.

Art. 10e. Obsługę administracyjno-biurową Zespołu zapewnia urząd
obsługujący ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Art. 10f. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi,
w drodze rozporządzenia, tryb powoływania członków Zespołu oraz organizację
i tryb działania Zespołu, a także zasady uczestnictwa w jego pracach,
uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania
przez Zespół zadań.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • Wejscie w życie 21 listopada 2005
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 30 listopada 2020
  • Ost. zmiana na stronie 08 12 2020

Powiązania

brak powiązań