Art. 10. 1. Na wniosek kredytobiorcy zadłużenie z tytułu przejściowego
wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych podlega umorzeniu przez bank
w części odpowiadającej:
1) nadwyżce przypadającego na dany lokal zadłużenia z tytułu kredytu
i skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu przejściowego wykupienia odsetek
od kredytu ponad wartość lokalu określoną zgodnie z ust. 2, ustalonej na dzień
31 marca 1996 r.;
2) nadwyżce, o której mowa w pkt 1, ustalonej po dniu 31 marca 1996 r.
w wypadku rezygnacji przez członka spółdzielni mieszkaniowej
z członkostwa w spółdzielni i postawienia lokalu mieszkalnego do jej
dyspozycji;
3) nadwyżce, o której mowa w pkt 1, ustalonej po dniu 31 marca 1996 r.,
powiększonej o nominalną kwotę umorzenia kredytu dokonanego przy
ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy – w wypadku przekształcenia
spółdzielczego prawa do lokalu z lokatorskiego na własnościowe albo
przeniesienia przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz członka prawa
własności lokalu mieszkalnego, pod warunkiem ograniczenia przez
spółdzielnię mieszkaniową żądania uzupełnienia przez członka wkładu budowlanego do przypadających na dany lokal: kwoty kredytu wraz ze
skapitalizowanymi odsetkami, kwoty zadłużenia z tytułu przejściowego
wykupienia odsetek od kredytu w części niepodlegającej umorzeniu oraz
nominalnej kwoty umorzenia kredytu dokonanego przy ostatecznym
rozliczeniu kosztów budowy, która podlega zwrotowi do budżetu państwa;
4) nadwyżce miesięcznej spłaty ponad minimalną jej wysokość określoną
w art. 7, 8 i 11, z zastrzeżeniem art. 9a ust. 2;
5) równowartości 70% zadłużenia po spłacie całości kredytu wraz ze
skapitalizowanymi odsetkami oraz zadłużenia z tytułu przejściowego
wykupienia odsetek od kredytu w części niepodlegającej umorzeniu, jeżeli
spłata ta nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 r., z tym że w przypadku
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu członkowi spółdzielni
przysługuje roszczenie o przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu
z lokatorskiego na własnościowe albo o przeniesienie przez spółdzielnię na
rzecz członka prawa własności lokalu mieszkalnego z ograniczeniem żądania
przez spółdzielnię mieszkaniową uzupełnienia wkładu budowlanego do
przypadającej na dany lokal nominalnej kwoty umorzenia kredytu
dokonanego przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy, która podlega
zwrotowi do budżetu państwa.
1a. Spółdzielnia mieszkaniowa przekazuje do banku środki wpłacone przez
członków spółdzielni z tytułu zwrotu nominalnych kwot umorzeń kredytu,
o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
1b. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1a, zwrot
następuje wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych.
2. Wartość lokalu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi iloczyn powierzchni
użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni
użytkowej budynków mieszkalnych ostatnio ogłoszonego przez wojewodę na
podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 i 1309).
3. Jeżeli kredytobiorca dokonywał w danym roku systematycznych,
terminowych spłat kredytu wraz z odsetkami w wysokości wynikającej z art. 7, 8 i 11, odsetki przejściowo wykupione ze środków budżetu państwa nie podlegają oprocentowaniu.
4. (uchylony)

Art. 10a. 1. Na wniosek kredytobiorcy, który od dnia 1 stycznia 1998 r. lub
od każdego kwartału następującego po I kwartale 1998 r., lecz nie później niż od
dnia 1 stycznia 2006 r., dokonywał przez 20 lat systematycznej i terminowej spłaty
kredytu, w wysokości wynikającej z art. 7 i 8, bank umarza w ciężar budżetu
państwa pozostałe zadłużenie z tytułu skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu
przejściowego wykupu odsetek od kredytu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Warunek dokonywania przez kredytobiorcę systematycznej i terminowej
spłaty w ciągu 20 lat kredytu, o którym mowa w ust. 1, uważa się za spełniony
także wtedy, gdy w tym okresie opóźnienie w spłacie kredytu dotyczyć będzie nie
więcej niż 4 kwartałów.
3. Do spłaty pozostałego po 20 latach systematycznej i terminowej spłaty
zadłużenia z tytułu kredytu mają zastosowanie przepisy ustawy, z pominięciem
przepisów dotyczących przejściowego wykupienia odsetek oraz przepisów art. 8a
i art. 9 ust. 1.

Art. 10b. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki i tryb stosowania oraz sposób rozliczeń umorzeń zadłużenia z tytułu
przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów
mieszkaniowych, o których mowa w art. 6 ust. 3, art. 10 ust. 1, art. 10a i art. 11
ust. 3 i 6, a także sposób rozliczeń z tytułu umorzenia w ciężar budżetu państwa
i z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych,
o których mowa w art. 10a i art. 11 ust. 3 i 6, oraz z tytułu zmniejszenia zadłużenia
z tytułu odsetek skapitalizowanych oraz umorzenia zadłużenia z tytułu odsetek
przejściowo wykupionych, o których mowa w art. 11b, uwzględniając zapewnienie
sprawności udzielania pomocy państwa w tym zakresie.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać
w szczególności:
1) terminy składania wniosków o umorzenie;
2) terminy dokonywania umorzeń i zmniejszenia stanu zadłużenia z tytułu
skapitalizowanych odsetek;
3) wzory rozliczeń z tytułu umorzeń.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1996
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 października 2019
  • Ost. zmiana na stronie 02 12 2020

Powiązania

brak powiązań