Art. 10. 1. Przedsiębiorca żeglugowy podlega opodatkowaniu podatkiem
tonażowym przez okres opodatkowania 10 lat.
2. W okresie opodatkowania nie jest możliwa zmiana formy opodatkowania.
3. (uchylony)
4. W przypadku zakończenia działalności określonej w art. 3 ust. 1 i 2 w okresie
opodatkowania ponowny wybór opodatkowania podatkiem tonażowym może nastąpić
nie wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
przedsiębiorca żeglugowy zakończył działalność.
5. W przypadku sprzedaży albo utraty statków okres, o którym mowa w ust. 4,
liczy się od dnia wyrejestrowania statku z rejestru okrętowego.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym
  • Wejscie w życie 1 stycznia 2007
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 stycznia 2020
  • Ost. zmiana na stronie 30 11 2020

Powiązania

brak powiązań