Art. 10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób potwierdzania przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz
podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, zapłaty opłaty skarbowej, zwolnienia
od niej lub wyłączenia obowiązku jej zapłaty, w szczególności przez wskazanie sposobu:
a) dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej,
b) sporządzania adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej,
zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty,
2) sposób dokonywania zwrotu opłaty skarbowej oraz tryb przekazywania organom
podatkowym dokumentów niezbędnych do dokonania jej zwrotu
– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności postępowania podatkowego,
a także zapewnienia kontroli zapłaty opłaty skarbowej.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  • Wejscie w życie 1 stycznia 2007
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 grudnia 2020
  • Ost. zmiana na stronie 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań