Art. 10. 1. W sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego i wyrażenie zgody na
zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 28 ust. 5 i
art. 53, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2325).
2. W sprawach uregulowanych w ustawie należących do właściwości konsulów
stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2141 oraz z 2019 r. poz. 60 i 1687), o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
3. W sprawach innych niż wymienione w ust. 1 i 2 stosuje się przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
4. W sprawach należących do właściwości wojewody organem wyższego stopnia
w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego jest minister właściwy do
spraw wewnętrznych.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
  • Wejscie w życie 15 sierpnia 2012
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 4 maja 2019
  • Ost. zmiana na stronie 13 11 2020

Powiązania

brak powiązań