Art. 10. 1. W razie wystąpienia podstawy realizacji zabezpieczenia zastawnik
może, z zastrzeżeniem ust. 3, zaspokoić się przez sprzedaż przedmiotu
zabezpieczenia, potrącenie lub kompensatę jego wartości z zabezpieczoną
wierzytelnością finansową albo, jeżeli umowa o ustanowienie zabezpieczenia
finansowego tak stanowi, przez przejęcie przedmiotu zabezpieczenia.
2. Przejęcie, o którym mowa w ust. 1, następuje z dniem złożenia zastawcy
oświadczenia zastawnika o przejęciu przedmiotu zabezpieczenia.
3. W przypadku zabezpieczenia finansowego ustanowionego w formie zastawu
finansowego na jednostkach uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego,
zaspokojenie następuje w trybie określonym w ustawie z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych
  • Wejscie w życie 1 maja 2004
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 7 marca 2019
  • Ost. zmiana na stronie 12 11 2020

Powiązania

brak powiązań