Art. 10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych personalizuje dowody
osobiste.

Art. 10a. 1. Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.
2. Wiarygodność danych zawartych w warstwie graficznej dowodu osobistego
można potwierdzić przez porównanie tych danych z danymi zawartymi w warstwie
elektronicznej.
3. Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:
1) uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego;
2) składanie podpisu osobistego;
3) potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.
4. Dowód osobisty spełnia wymogi dla kwalifikowanego urządzenia do
składania podpisu elektronicznego określone w załączniku II do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
  • Wejscie w życie 1 marca 20156
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 4 września 2020
  • Ost. zmiana na stronie 29 10 2020

Powiązania

brak powiązań