Data Publikacji: 28-09-2017 przez Magdalena Broniek

Jak wspólnik może bronić się przed długami spółki?

Wspólnik spółki jawnej ponosi osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki - zgodnie z przepisem art. 22 § 2 KSH, odpowiada za nie bez ograniczenia, całym swoim majątkiem, solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami. Zgodnie z art. 31 KSH odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki ma co do zasady charakter subsydiarny. Oznacza to, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji z majątku spółki nie jest jednak warunkiem koniecznym wszczęcia postępowania przeciwko wspólnikom z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki. porpr

źródło: pixabay.com

Wspólnik w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności za zobowiązania spółki może podnosić dwa rodzaju zarzutów:
1. Osobiste przeciwko wierzycielowi spółki – zarówno te, wynikające ze stosunku prawnego między nim a wierzycielem spółki w związku z odpowiedzialnością za jej długi, ale także te, które wynikają z innych stosunków prawnych łączących go z wierzycielem (np. zarzut potrącenia wierzytelności wynikający z umowy pożyczki)
2. Zarzuty przysługujące spółce - dotyczące przede wszystkim stosunku prawnego będącego źródłem jej długu, ale mogą one także wynikać z innych stosunków prawnych łączących spółkę z wierzycielem (w szczególności zarzut potrącenia).
Ogólna zasada odnosząca się do możliwości podnoszenia zarzutów przez dłużników solidarnych (rozszerzona przepisem art. 35 KSH o możliwość podnoszenia zarzutów przysługujących innemu dłużnikowi – spółce) została wyrażona w art. 375 KC. Zastosowanie do odpowiedzialności wspólnika art. 375 KC w zw. z art. 2 KSH prowadzi do wniosku, że może on podnosić zarzuty przysługujące mu osobiście wobec wierzyciela.
Zgodnie z art. 35 § 1 KSH wspólnik pozwany z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki może przedstawić wierzycielowi zarzuty przysługujące spółce wobec wierzyciela. W toku postępowania przeciwko wspólnikowi może on więc podnosić zarzuty przysługujące spółce przeciwko wierzycielowi, w tym dotyczące wad oświadczenia woli, przedawnienia roszczenia, nieważności czynności prawnej.

Przeczytaj również