Data Publikacji: 28-09-2017 przez Magdalena Broniek

Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu apelacji, czy wniosek o przywrócenie terminu?

Zażalenie na orzeczenie o odrzuceniu apelacji i wniosek o przywrócenie terminu do jej złożenia wzajemnie się wykluczają. Zażalenie wnoszone jest bowiem w sytuacji, w której strona kwestionuje prawidłowość decyzji procesowej o odrzuceniu środka zaskarżenia, np. uważa, że apelacja została wniesiona w terminie a odmienna ocena tej przesłanki przez sąd jest błędna. Złożenie wniosku o przywrócenie terminu wiąże się zaś z koniecznością usprawiedliwienia uchybienia terminowi i wykazania braku w uchybieniu swojej winy. porpr

źródło: pixabay.com

Składając zażalenie na postanowienie o odrzuceniu apelacji i wniosku o przywrócenie terminu do jej złożenia będzie skutkowało wezwaniem do wskazania, który środek strona popiera i któremu z nich powinien zostać nadany bieg.
Trzeba jednak wskazać, iż zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (post. SN 23.02.2005 r., III CZ 124/04; post. SN z 2.9.1993 r., II CRN 83/93), po oddaleniu zażalenia na postanowienie o odrzuceniu apelacji strona może w terminie tygodniowym złożyć wniosek o przywrócenie terminu do jej złożenia, gdyż dopiero w chwili oddalenia zażalenia strona rzeczywiście dowiaduje się o uchybieniu terminowi.
Oddalenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji jest niezaskarżalne (post. SN z 6.2.2013 r., V CZ 86/12).
Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji musi zgodnie z art. 169 § 3 KPC musi być złożony jednocześnie z dokonaniem czynności procesowej, której terminowi uchybiono, tj. z wniesieniem apelacji. Oddalenie przez sąd wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji powinno skutkować także odrzuceniem apelacji wniesionej wraz z wnioskiem. Na postanowienie o odrzuceniu apelacji przysługuje zażalenie.

Przeczytaj również