Data Publikacji: 19-11-2017 przez autor

Stłuczka za granicą – jak zlikwidować szkodę z OC sprawcy

Funkcję organu odszkodowawczego w Polsce pełni Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W razie stłuczki poza granicami kraju konieczne jest sporządzenie oświadczenia zawierającego wszystkie dane uczestników zdarzenia a także jego okoliczności – wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Należy dopilnować, by sprawca zdarzenia podpisał się pod oświadczeniem. Jeśli nie przyznaje się do winy, konieczne będzie wezwanie policji. porpr

źródło: pixabay.com

Szkodę można zgłosić w państwie, w którym doszło do zdarzenia. O odszkodowanie można jednak wystąpić już po powrocie do Polski, kontaktując się z przedstawicielem ubezpieczyciela sprawcy w Polsce.

Żądanie udzielenia informacji
Osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która jest poszkodowana w wypadku, mającego miejsce poza granicami Polski (w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim), w związku z ruchem pojazdu zarejestrowanego w którymś z państw członkowskich UE, ma prawo żądać nieodpłatnie w formie pisemnego wniosku kierowanego do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, udostępnienia informacji dotyczących m. in.:
1. Zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca ma ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC),
2. Reprezentanta tego zakładu ubezpieczeń na terytorium Polski,
3. Dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia OC przez sprawcę (polisa),
4. Danych osobowych posiadacza lub właściciela pojazdu, którym spowodowano szkodę.

Po uzyskaniu powyższych informacji, żądanie odszkodowawcze należy zgłosić do reprezentanta zakładu ubezpieczeń sprawcy na terytorium RP. Można takie żądanie zgłosić bezpośrednio do odpowiedniego zagranicznego zakładu ubezpieczeń, co odnosi taki sam skutek, jednak może być bardziej skomplikowane.


Reprezentant zakładu ubezpieczeń
Dla ułatwienia dochodzenia roszczeń, zakład ubezpieczeń oferujący polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, powinien ustanowić w każdym państwie członkowskim UE swojego reprezentanta.

To reprezentant odpowiedzialny jest za przeprowadzenie procedury likwidacji szkody. W terminie 3 miesięcy od zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego udziela odpowiedzi na żądanie wraz z uzasadnieniem. Jeśli nie jest możliwe ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości należnego odszkodowania w tym terminie, w odpowiedzi należy podać przyczyny opóźnienia oraz informacje o dokumentach, jakie są potrzebne.


Postępowanie przed Polskim Biurem Ubezpieczeń Komunikacyjnych
W przypadku, gdy:
1. Reprezentant zakładu ubezpieczeń w terminie 3 miesięcy nie dopełnił obowiązków związanych z likwidacją szkody,
2. Zakład ubezpieczeń nie ustanowił swojego reprezentanta w danym państwie członkowskim UE,
3. W terminie 60 dni od zgłoszenia zdarzenia nie został zidentyfikowany zakład ubezpieczeń osoby odpowiedzialnej za szkodę,
4. Zidentyfikowanie pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkodę, okazało się niemożliwe,
poszkodowany zgłasza roszczenie odszkodowawcze do organu odszkodowawczego, którym jest Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych podejmuje czynności w celu ustalenia odpowiedzialności za spowodowanie szkody i wysokości odszkodowania w terminie 60 dni od dnia otrzymania żądania odszkodowawczego. Odstępuje od tych czynności, jeżeli przed upływem tego terminu zakład ubezpieczeń lub jego reprezentant udzieli poszkodowanemu odpowiedzi na zgłoszone żądanie.

Jeżeli Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych po przeprowadzeniu postępowania uzna zasadność roszczeń odszkodowawczych, wypłaci odszkodowanie. Nie może nastąpić to przed upływem 60 dni od dnia otrzymania żądania.

Decyzja Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest ostateczna, co oznacza, że nie przysługuje od niej odwołanie.

Poszkodowanemu przysługuje też prawo dochodzenia roszczeń w drodze postępowania cywilnego (przed sądem) przeciwko zakładowi ubezpieczeń.

Przeczytaj również