Data Publikacji: 19-11-2017 przez autor

Jak znieść współwłasność?

Zniesienie współwłasności nieruchomości może nastąpić przed notariuszem – jeśli wszyscy współwłaściciele są zgodni lub przed sądem, który ustali sposób rozwiązania kwestii wyjścia ze wspólności. porpr

źródło: pixabay.com

Sposoby zniesienia współwłasności
Współwłasność zarówno na drodze polubownego postępowania przed notariuszem, jak i w postępowaniu sądowym, może być zniesiona w następujący sposób:

1. Fizyczny podział nieruchomości – każdy ze współwłaścicieli może żądać, żeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, czyli przez ustalenie, że rzecz zostanie podzielona na mniejsze części, które przysługiwać będą wyłącznie dawnym współwłaścicielom (np. podział domu na kilka oddzielnych mieszkań).
Nie można dokonać zniesienia współwłasności w ten sposób, jeśli podział byłby sprzeczny z przepisami (np. istnieją ograniczenia co do możliwości dzielenia gospodarstw rolnych), sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem rzeczy (np. podział działki na tak małe elementy, że nie można ich zagospodarować zgodnie z przeznaczeniem gruntu) lub podział rzeczy prowadziłby do znacznego zmniejszenia jej wartości;

2. Przyznanie rzeczy na własność jednego lub kilku współwłaścicieli z obowiązkiem dokonania spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli – w tym rozwiązaniu właścicielem zostaje jeden lub kilku dotychczasowych współwłaścicieli, którzy zostaną zobowiązani do spłacenia udziałów pozostałych współwłaścicieli;

3. Sprzedaż rzeczy i podział zysków między współwłaścicieli odpowiednio do ich udziałów we współwłasności – sprzedaż może nastąpić w drodze współdziałania współwłaścicieli, którzy sami wystawią nieruchomość na sprzedaż, ale jeśli nie będą nie co do tego zgadzać, sąd może zarządzić sprzedaż nieruchomości przez komornika. Jest to niekorzystne dla współwłaścicieli rozwiązanie, gdyż licytacja komornicza rozpoczyna się poniżej rynkowej wartości nieruchomości.


Polubowne zniesienie współwłasności
Współwłasność nieruchomości można znieść przed notariuszem. Wszyscy współwłaściciele udają się do kancelarii notarialnej z gotowym pomysłem co do sposobu zniesienia współwłasności. Muszą wybrać spośród sposobów wskazanych wyżej.
Zniesienie współwłasności nieruchomości następuje przez sporządzenie aktu notarialnego. Znajdują się z nim zasady podziału nieruchomości zgodnie z ustaleniami współwłaścicieli, ale także kwestia wzajemnych rozliczeń. Na mocy aktu notarialnego notariusz zwróci się do sądu wieczystoksięgowego o dokonanie w księgach stosownych zmian informacji dotyczących własności nieruchomości.
Może pojawić się konieczność dokonania wyceny nieruchomości dla celów podatkowych.


Zniesienie współwłasności na drodze sądowej
Najczęściej, jeśli między współwłaścicielami jest konflikt i nie są w stanie porozumieć się co do sposobu zniesienia współwłasności, zwracają się oni z wnioskiem do sądu. Każdy ze współwłaścicieli może wnieść do sądu wniosek, w którym powinien wskazać wszystkich pozostałych współwłaścicieli, jako uczestników postępowania.
Do sądu mogą się także zwrócić współwłaściciele, którzy są zgodni co do zniesienia współwłasności. Nie mają oni bowiem obowiązku dokonywania tej czynności przed notariuszem.


Jak napisać wniosek do sądu?
Wniosek należy zaadresować do sądu rejonowego, w okręgu którego położona jest nieruchomość. Trzeba też oznaczyć datę i miejsce sporządzania pisma.

Wnioskodawcą jest współwłaściciel, który kieruje żądanie do sądu. Musi podać swój adres i numer PESEL. Pozostali współwłaściciele muszą być wskazani z imienia i nazwiska, jako Uczestnicy. Należy także podać ich adresy zamieszkania.

Wniosek podlega opłacie w wysokości 1000 zł. Jeśli zaś dysponujemy uzgodnionym przez współwłaścicieli planem podziału nieruchomości, opłata wyniesie tylko 300 zł. Jest to zachęta, by do sądu zwracać się z gotową propozycją konkretnego rozwiązania.

Tytuł pisma to: Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości.

We wniosku musimy zażądać, by sąd dokonał zniesienia współwłasności nieruchomości. Należy dokładnie tę nieruchomość oznaczyć, np. podając numer księgi wieczystej (oraz złożyć odpis z księgi wieczystej), podać numery ewidencji gruntów, opisać nieruchomość co do powierzchni, itd.

Należy także zaproponować sposób zniesienia współwłasności: podział fizyczny rzeczy, przyznanie jednemu współwłaścicielowi ze spłatą pozostałych lub sprzedaż rzeczy.

W uzasadnieniu trzeba wskazać, jakie są fakty dotyczące nieruchomości: kto jest właścicielem, skąd wynika jego prawo, a także opisać, z jakiego powodu domagamy się zniesienia współwłasności.

Do wniosku musimy załączyć:
1. odpis z księgi wieczystej (jeśli jest założona)
2. dokumenty pokazujące źródło współwłasności (np. akty notarialnie umowny nabycia nieruchomości lub postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku),
3. plan podziału wskazany na mapie ewidencyjnej (jeśli proponujemy podział fizyczny rzeczy powinniśmy przedstawić sądowi nasz plan podziału na mapie ewidencyjnej),
4. jeśli dysponujemy wyceną nieruchomości (operatem szacunkowym) możemy ją dołączyć do wniosku, ale nie jest to warunek konieczny,
5. dowód uiszczenia opłaty (1000 zł lub 300 zł)
6. odpisy wniosku dla wszystkich pozostałych współwłaścicieli.


Postępowanie
Sąd będzie nakłaniał współwłaścicieli do uzgodnienia sposobu zniesienia współwłasności. Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, zadecyduje o tym sąd dążąc przede wszystkim do fizycznego podziału rzeczy między wszystkich współwłaścicieli. Gdy to nie będzie możliwe lub zasadne, sąd sięgnie do przyznania nieruchomości na własność jednemu współwłaścicielowi z ewentualnymi spłatami dla pozostałych. Dopiero gdy te rozwiązania nie będą miały zastosowania w danej sprawie, sąd zarządzi sprzedaż nieruchomości.

Przeczytaj również