Data Publikacji: 21-10-2017 przez autor

Co grozi za wyłudzenie świadczenia wychowawczego 500+?

Składając wniosek o otrzymanie świadczenia wychowawczego, tzw. 500+, rodzic lub opiekun musi przedstawić szereg dokumentów oraz oświadczeń. Jeśli złożone oświadczenia nie są zgodne z prawdą lub wprowadzają w błąd, można narazić się na obowiązek zwrotu uzyskanych wypłat, a nawet odpowiedzialność karną za poświadczenie nieprawdy i oszustwo. porpr

źródło: pixabay.com

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje rodzinom w określonych w ustawie przypadkach. Dla jego uzyskania konieczne jest spełnianie konkretnych wymogów oraz złożenie wniosku zawierającego szereg dokumentów i oświadczeń, które mają dowodzić, że wymagania do przyznania wniosku zostały spełnione.


Nienależne pobrane świadczenie
Świadczenie 500+ jest nienależnie pobierane, m.in. jeśli ustały warunki jego przyznania (np. zwiększył się dochód opiekuna), a także jeśli zostało przyznane na podstawie nieprawdziwych dokumentów i oświadczeń.

Świadczenie nienależnie pobrane podlega obowiązkowemu zwrotowi. Co więcej, świadczenie należy zwrócić wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie (obecnie 7%). Można starać się jednak o umorzenie długu w całości lub w części oraz o odroczenie terminu płatności, ewentualnie rozłożenie zadłużenia na raty, jednak może to nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach dotyczących konkretnej rodziny.

Nienależnie pobrane środki są odzyskiwane przez organy państwowe np. poprzez potrącenia z wypłacanych świadczeń wychowawczych, wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych zasiłków dla opiekunów.


Odpowiedzialność karna
Składanie wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia oświadczeń nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd może wiązać się nie tylko z konsekwencjami finansowymi, jak obowiązek zwrotu pobranych kwot, ale także z wyrokiem skazującym za poświadczenie nieprawdy i oszustwo.

Oświadczenia, jakie muszą być dołączone do wniosku (m. in. o wielkości gospodarstwa domowego, czyli ile osób wchodzi w jego skład) podpisywane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składająca je osoba musi więc mieć świadomość, że jeśli mija się z prawdą lub ją zataja, może zostać oskarżona o poświadczenie nieprawdy, za co grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 233 § 1 Kodeksu karnego).

Najczęstszym powodem składania fałszywych bądź nierzetelnych (wprowadzających w błąd) oświadczeń jest próba przedstawienia sytuacji swojej rodziny jako rzekomo spełniającej warunki otrzymania świadczenia 500+. Jeśli więc na podstawie takich nieprawdziwych oświadczeń świadczenie 500+ otrzyma rodzina, która na podstawie informacji prawdziwych nie mogłaby na to liczyć, może dojść dodatkowo do popełnienia przestępstwa oszustwa, za które grozi również kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 286 § 1 Kodeksu karnego).

Co istotne, do stwierdzenia spełnienia przesłanek przestępstwa oszustwa nie jest koniecznie wykazanie, że złożone oświadczenie było nieprawdziwe. Wystarczy bowiem, że wprowadza ono w błąd. Celowe posługiwanie się nieaktualnymi lub niepełnymi, choć prawdziwymi dokumentami również może powodować narażenie się na odpowiedzialność karną za oszustwo. Nie będzie wiec skuteczna obrona swojego stanowiska, że nie poświadczyło się nieprawdy, a jedynie pominęło pewne fakty.


Konsekwencje
Urzędnicy właściwego ośrodka, którzy zauważą, że świadczenia są nienależnie pobierane na skutek przedstawiania nieprawdziwych informacji, najprawdopodobniej zgłoszą sprawę do prokuratury, która z urzędu będzie zobowiązana się ze sprawą zapoznać i w przypadku potwierdzenia zastrzeżeń do złożonych oświadczeń – skierować do sądu akt oskarżenia.

Wszczęta powinna być także procedura odzyskiwania nienależnie wypłaconych środków.

Przeczytaj również