Data Publikacji: 19-10-2017 przez autor

Do kogo zgłosić reklamację? Rękojmia a gwarancja

Co zrobić w sytuacji, kiedy zakupiona przez nas rzecz ma wady? Z całą pewnością warto skorzystać z przysługujących nam uprawnień konsumenta (osoby, która kupuje rzecz prywatnie, nie na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności) składając reklamację. porpr

źródło: pixabay.com

Reklamacja
Reklamację możemy złożyć zarówno do sprzedawcy, od którego kupiliśmy towar (odpowiedzialność z tytułu rękojmi), jak i do producenta (dystrybutora lub innego podmiotu - gwaranta, jeśli udzielił gwarancji). Są zatem dwie niezależne podstawy dochodzenia roszczeń za wadliwy towaru - z tytułu rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy) i z tytułu gwarancji (odpowiedzialność gwaranta).

Tylko od konsumenta zależy, z której drogi skorzysta, nie może jednak zastosować obydwu trybów jednocześnie.


Rękojmia
Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest obowiązkowa, co oznacza, że sprzedawca nie może swobodnie wyłączać lub ograniczać swojej odpowiedzialności za wady rzeczy, jeśli kupującym jest konsument. Obowiązki sprzedawcy i uprawnienia kupującego są określone w przepisach Kodeksu cywilnego i strony nie mają znacznej swobody w kształtowaniu tych relacji. Prawa konsumenta są więc pod szczególną ochroną.

Trzeba pamiętać, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi według przepisów Kodeksu cywilnego ponosi wyłącznie sprzedawca, zatem nie można na tej podstawie zwrócić się z reklamacją do producenta lub dystrybutora, gdyż to nie on jest stroną umowy sprzedaży (on tylko wyprodukował lub wprowadził do obrotu rzecz, która została konsumentowi sprzedana przez inną osobę).

Co do zasady, sprzedawca odpowiada wobec konsumenta z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy. Od tej zasady są pewne wyjątki (np. co do nieruchomości termin wynosi 5 lat lub gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana – odpowiedzialność może być ograniczona do roku).


Jakie uprawnienia przysługują konsumentowi w ramach rękojmi
Składając reklamację na podstawie rękojmi, konsument ma prawo żądać od sprzedawcy:
1. naprawienia wady;
2. wymiany towaru na nowy;
3. obniżenia ceny;
4. a jeśli wada rzeczy była istotna (np. zakupione urządzenie wielofunkcyjne ma zepsuty skaner – czyli nie spełnia podstawowych funkcji) - odstąpienia od umowy, co wywołuje skutek taki, jakby umowa nigdy nie została zawarta, a strony muszą sobie zwrócić wszystko co wzajemnie otrzymały.

Trzeba jednak pamiętać, że sprzedawca w określonych okolicznościach może nie uznać wyboru klienta co do sposobu załatwienia sprawy reklamacji. Zależy to m. in. od tego, czy jest to pierwsza reklamacja, czy wada ma charakter istotny, czy nieistotny (wadą nieistotną jest np. niewielka rysa w mało widocznym miejscu) oraz od tego, czy wadę można szybko i łatwo naprawić.


Gwarancja
Objęcie kupowanego towaru gwarancją – w przeciwieństwie do odpowiedzialności z tytułu rękojmi – jest dobrowolne, producent nie jest do tego zobowiązany przepisami prawa. Gwarancji z reguły udziela producent, ewentualnie dystrybutor lub inny podobny podmiot.

Gwarancja jest udzielana poprzez przekazanie dokumentu gwarancyjnego lub oświadczenie objęcia gwarancją w reklamie. To właśnie w dokumencie gwarancyjnym gwarant – czyli podmiot udzielający gwarancji, określa uprawnienia kupującego, warunki gwarancji, okres jej trwania, wyłączenia konkretnych rodzajów wad. W przypadku gwarancji prawa konsumenta nie są tak chronione ogólnymi przepisami prawa, jak w przypadku rękojmi. W przypadku gwarancji w zasadzie cały jej zakres zależy od gwaranta.

Tylko w sytuacji, w której dokument gwarancyjny nie określałby zasad gwarancji, zastosowanie będą miały ogólne przepisu Kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji, co jednak rzadko zdarza się w praktyce.

Aby dowiedzieć się więc, jakie mamy uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji, musimy zapoznać się z wręczonym nam dokumentem gwarancyjnym.

Trzeba także wskazać, że jeżeli w wyniku rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji wymieniono wadliwy towar na nowy albo dokonano istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od chwili dostarczenia wymienionego albo naprawionego produktu. Może to dotyczyć tylko części rzeczy, jeśli tylko ona była wymieniona lub naprawiona. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją konsument nie mógł z niej korzystać.


Rękojmia, czy gwarancja?
Udzielenie gwarancji nie wyłącza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi. Konsument może więc żądać od sprzedawcy np. naprawy wadliwego towaru, nawet jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez gwaranta.

Co więcej, podczas korzystania z uprawnień gwarancyjnych, bieg terminu na wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi zostaje zawieszony. Warunkiem jest jednak to, by konsument zawiadomił sprzedawcę o wadzie rzeczy. Termin biegnie dalej, jeśli gwarant nie uwzględni reklamacji.

Korzystniejsza dla kupującego jest najczęściej rękojmia, ponieważ jej warunki są określone w przepisach prawa, które uniemożliwiają lub utrudniają jakiekolwiek ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy. Pozycja konsumenta jest więc wzmocniona. Wybierając dochodzenie uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi konsument ma większą pewność posiadanych uprawnień.

Inaczej jest w przypadku gwarancji, bowiem gwarant sam ustala tu zasady gwarancji. Często mogą być mniej korzystne dla konsumenta niż uprawnienia z tytułu rękojmi.
Gwarancja może być jednak udzielona na dłuższy okres niż rękojmia, więc warto korzystać z uprawnień gwarancyjnych, jeśli upłynął już termin do zgłaszania reklamacji w ramach rękojmi.

Przeczytaj również