Data Publikacji: 07-10-2017 przez autor

Jak napisać testament?

Testament jest wyrazem ostatniej woli i jedynym sposobem, by spadkodawca (testator – osoba, która sporządza testament) mógł za życia postanowić, co po jego śmierci stanie się ze zgromadzonym majątkiem. Brak takiego rozporządzenia spowoduje, że dziedziczenie odbywać się będzie według ogólnych zasad wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, co z różnych względów testator może chcieć zmodyfikować. porpr

źródło: pixabay.com

Testament może zawierać ostatnią wolę tylko jednej osoby. Często spotykanym błędem przy sporządzaniu testamentu jest spisanie go w jednym dokumencie przez małżonków. Nie będzie ważne i skuteczne rozporządzenie testamentowe spisane, jako „my, małżonkowie Kowalscy powołujemy o spadku…” lub „my, rodzeństwo Nowak powołujemy do spadku…” itp.. Dopuszczalne jest złożenie oświadczeń w jednym dokumencie, ale pod warunkiem, że składa je najpierw jedna z tych osób (np. „ja, Anna Kowalska, powołuję do spadki… . Podpis”) a później druga („ja, Jak Kowalski, powołuję do spadki… . Podpis”). Z uwagi na problemy interpretacyjne, a także, aby ułatwić dokonywanie zmian w testamencie, zalecane jest sporządzenie oddzielnych dokumentów – po jednym dla każdego testatora (osoby, która spisuje testament).

Trzeba pamiętać, że testament można w każdej chwili odwołać i zmienić, zarówno w całości, jak i co do poszczególnych postanowień

Testament może sporządzić i odwołać osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, czyli jest osobą pełnoletnią i nieubezwłasnowolnioną.

Testament będzie nieważny, jeśli został sporządzony:
1. W stanie wyłączającym świadomość albo możliwość swobodnego powzięcia decyzji (taka okoliczność może wystąpić np. z uwagi na chorobę psychiczną testatora lub znajdowanie się przez niego pod wpływem alkoholu)
2. Pod wpływem błędu, bez którego testator prawdopodobnie nie sporządziłby testamentu o danej treści (np. testator jest błędnie przekonany, że ma tylko jedno dziecko i zapisuje mu cały majątek nie wiedząc o istnieniu drugiego dziecka)
3. Pod wpływem groźby (testator, który sporządza testament o określonej treści wbrew swojej woli w obawie wywołanej przez osobę trzecią).
Podważyć testament dotknięty jedną z powyższych wad można tylko w terminie 3 lat od dnia dowiedzenia się o istnieniu takiej okoliczności, jednak nie dłużej, niż 10 lat od śmierci testatora:
Przykład 1: jeśli pominięty spadkodawca dowie się o wadzie testamentu 4 lata po śmierci testatora, może przez kolejne 3 lata podjąć próbę podważenia testamentu (termin upływa 7 lat po śmierci testatora, zatem mieści się w 10 latach)
Przykład 2: jeśli ten sam spadkodawca dowie się o wadzie 8 lat po śmierci testatora, ma już tylko 2 lata na poważenie testamentu (tyle bowiem zostało do upływu 10-letniego terminu od śmierci)
Przykład 3: jeśli spadkobierca informacje o wadzie testamentu utrzyma 12 lat po śmierci spadkodawcy, nie będzie już mógł podważyć testamentu, gdyż upłynął 10 letni termin.

Rodzaje testamentów
Testament można sporządzić w różnych formach. Wyróżnia się trzy rodzaje testamentów zwykłych.

Formą najprostszą jest testament własnoręczny (holograficzny). Testator musi spisać swoją ostatnią wolę w całości pismem odręcznym, podpisać i opatrzyć datą. Dla zachowania wymogów przewidzianych dla tej formy nie można więc napisać treści testamentu na komputerze i podpisać. Nieważnością będzie też skutkowało spisanie treści przez inną osobę i tylko złożenie podpisu przez testatora.

Kolejną formą jest testament notarialny. Aby go sporządzić trzeba osobiście udać się do dowolnego notariusza, który w fachowy sposób spisze treść ostatniej woli spadkodawcy w formie aktu notarialnego.

Ostatnią jest forma testamentu alograficznego. Spadkodawca musi się udać do wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta lub starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu/ gminy, kierownika urzędu stanu cywilnego i wobec niego, w obecności dwóch świadków, ustnie przedstawić swoją ostatnią wolę. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół zostanie odczytany spadkodawcy w obecności świadków, następnie zostanie podpisany przez spadkodawcę, urzędnika, wobec którego zostało złożone oświadczenie oraz przez świadków. Jeśli spadkodawca nie może podpisać protokołu (np. z uwagi na bardzo zły stan zdrowia nie jest w stanie pisać), zostanie to odnotowane w protokole wraz ze wskazaniem przyczyny braku podpisu. Trzeba jednak wiedzieć, że testamentu w tej formie nie mogą sporządzić osoby głuche lub nieme.

Poza testamentami zwykłymi istnieją trzy formy testamentów szczególnych.

Pierwszą z nich jest testament ustny. Można go sporządzić, jeśli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeśli istnieją okoliczności, które uniemożliwiają lub bardzo utrudniają sporządzenie testamentu w formie zwykłej (np. stan klęski żywiołowej). W tej formie spadkodawca musi ustnie przekazać swoją ostatnią wolę co najmniej trzem świadkom jednocześnie. Treść ostatniej woli spadkodawcy będzie musiała być następnie spisana przez jednego ze świadków lub osobę, której świadek ją przekazał, w ciągu roku od przedstawienia ostatniej woli przez spadkodawcę. W takim piśmie należy wskazać datę i miejsce przedstawienia ostatniej woli przez spadkodawcę oraz datę i miejsce sporządzenia tego pisma. Pismo musi zostać podpisane przez spadkodawcę i dwóch świadków lub wszystkich świadków.
Jeśli takie pismo nie zostanie sporządzone i właściwie podpisane, można odtworzyć treść ostatniej woli poprzez złożenie zgodnych zeznań przez wszystkich świadków przed sądem w terminie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy. Jeśli nie można przesłuchać jednego świadka sąd może uznać, że wystarczą zeznania dwóch świadków. Po upływie 6-miesięcznego terminu nie jest dopuszczalne potwierdzenie treści ostatniej woli nie stwierdzonej na piśmie.

Kolejną formą jest testament podróżny. Sporządzić go można podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym. Ostatnią wolę trzeba przedstawić ustnie dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków. Forma ta przypomina testament zwykły alograficzny. Również w tym przypadku sporządza się protokół.

Ostatnią formą testamentu szczególnego jest testament wojskowy.

Testamenty szczególne tracą moc po sześciu miesiącach od ustania okoliczności, które uniemożliwiły sporządzenie testamentu zwykłego, chyba że w tym czasie spadkodawca zmarł.

Kto nie może być świadkiem
Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu alograficznego, ustnego i podróżnego:
1) kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych (czyli jest osobą niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną);
2) niewidomy, głuchy lub niemy;
3) kto nie może czytać i pisać;
4) kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament;
5) skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.

Co więcej, świadkiem nie może być też osoba, dla której w testamencie przewidziana jest jakakolwiek korzyść. Dotyczy to także jej małżonka i najbliższych. Jeśli jedna z tych osób będzie świadkiem przy sporządzaniu testamentu, postanowienia przewidujące dla niej korzyść są nieważne.

Przeczytaj również