Data Publikacji: 06-10-2017 przez autor

Jak napisać pozew o rozwód – praktyczny poradnik

W Polsce jedyną możliwością, by rozwiązać małżeństwo, jest skierowanie sprawy do sądu. porpr

źródło: pixabay.com

Przesłanki pozytywne rozwodu
Aby sąd mógł orzec między małżonkami rozwód, musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego na płaszczyznach gospodarczej, duchowej i fizycznej. Oznacza to, że nie może być, w odczuciu sądu, możliwości, by małżonkowie jeszcze do siebie wrócili.
Ustanie więzi gospodarczej oznacza, że małżonkowie nie prowadzą już wspólnego gospodarstwa domowego (np. nie dzielą się zakupami, nie gotują razem, nie uzgadniają wydatków, nie posiadają wspólnych pieniędzy, tylko każdy gospodaruje według własnego uznania). Nie jest to jednoznaczne z wyprowadzką jednego małżonka – wspólne zamieszkiwanie nie dyskwalifikuje orzeczenia rozwodu. Nie zawsze sytuacja ekonomiczna pozwala na zamieszkanie oddzielnie. Małżonkowie mogą bowiem, nawet jeśli mieszkają wspólnie, zajmować oddzielne pokoje, mieć oddzielne półki w lodówce, robić dla siebie zakupy samodzielnie, itp.. To wystarczy, by ustalić, że między małżonkami ustały więzi gospodarcze.
Więź duchowa dotyczy sfery uczuć między małżonkami. Jeśli one wygasły i taki stan ma charakter trwały i zupełny, czyli w odczuciu małżonków – nieodwracalny, sąd stwierdzi ustanie więzi na tej płaszczyźnie.
Trzecim rodzajem więzi, jakie w postępowaniu rozwodowym bada sąd, są więzi fizyczne. Trzeba mieć świadomość, że w trakcie sprawy rozwodowej sąd będzie musiał ustalić, czy pożycie stron w tym zakresie przestało istnieć. Wiąże się to z intymnymi pytaniami do małżonków.
Wszystkie powyższe przesłanki muszą mieć miejsce przez określony czas przed orzeczeniem przez sąd rozwodu. Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, jaki to musi być okres. Każdą sprawę trzeba bowiem traktować indywidualnie. Wydaje się, że taka separacja małżonków, czyli faktyczne życie jak nie w małżeństwie, musi trwać co najmniej kilka miesięcy, by można było ją uznać za trwałą. Każda sprawa jest jednak inna.

Przesłanki negatywne rozwodu
Ustalenie, że nie istnieją już między małżonkami więzi na powyżej wskazanych płaszczyznach nie wystarczy, by sąd mógł orzec rozwód. W toku postępowania trzeba jeszcze zbadać, czy rozwód nie doprowadzi do pogorszenia sytuacji wspólnych niepełnoletnich dzieci.
Sąd nie orzeknie także rozwodu, jeśli uzna, że jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (ogólnie przyjętymi normami). Jest to pojęcie ogólne i każda sprawa wymaga indywidualnego rozważenia pod tym kątem. Wydaje się, że żądanie rozwodu może być sprzeczne z ogólnie pojmowanymi standardami moralnymi, jeśli np. jeden z małżonków jest poważnie chory i potrzebuje pomocy, a drugi małżonek chce się rozwodem od obowiązku pomocy uwolnić.
Trzeba także pamiętać, że nie jest dopuszczalne orzeczenie rozwodu, jeśli żąda go małżonek, który ponosi wyłączną winę za to, że małżeństwo się rozpadło, a drugi małżonek – „niewinny”, się na rozwód nie zgadza. Jeśli np. niewierna żona zechce ułożyć sobie życie z nowym partnerem i z tego powodu wystąpi o rozwód, ale jej mąż nie wyrazi na to zgody – sąd nie rozwiąże małżeństwa. Mogą jednak pojawiać się okoliczności tego rodzaju, że odmowa zgody przez małżonka „niewinnego” będzie oceniona jako sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (ogólnie przyjętymi normami). W powyższym przykładzie taką sytuacją może być chociażby ciąża niewiernej żony, w którą zaszła z nowym partnerem. Odmowa zgody „niewinnego” męża na rozwód w takich okolicznościach tylko dlatego, by zrobić żonie na złość, może być uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego.

Co powinien zawierać pozew o rozwód
Jeśli wszystkie przesłanki rozwodu są spełnione, dla rozwiązania małżeństwa konieczne jest złożenie w sądzie pozwu o rozwód.
Pozew jest pismem, które musi spełniać pewne formalne warunki:
- musimy napisać, do jakiego sądu kierujemy pozew (co do wyboru sądu zob. niżej Do jakiego sądu skierować pozew o rozwód)
- następnie oznaczamy strony postępowania: małżonek występujący z pozwem o rozwód jest powodem, a drugi małżonek – pozwanym. Strony należy oznaczyć poprzez podanie ich imienia, nazwiska, adresu zamieszkania. W przypadku powoda konieczne jest także podanie numeru PESEL
- od pozwu należy uiścić opłatę w wysokości 600zł – opłaty można dokonać w kasie w budynku sądu lub przelewem na rachunek bankowy sądu
- tytułem pisma będzie: POZEW O ROZWÓD

W kolejnej części pisma należy oznaczyć, czego od sądu oczekujemy, czyli o co wnosimy:
1. O rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie/ z winy obojga małżonków/ z winy tylko jednego małżonka (wybór należy do powoda. By sąd odstąpił od orzekania o winie taki sam wniosek będzie musiał wpłynąć od drugiej strony. Orzekanie o winie znacznie wydłuża postępowanie, gdyż wymaga co do zasady przeprowadzenia obszerniejszego postępowania dowodowego)
2. O uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, jeśli małżonkowie takie zajmują (np. wniosek o ustalenie, że mąż będzie miał prawo wyłącznego korzystania z salonu, a żona z sypialni, a także będą mieli prawo do wspólnego korzystania z kuchni, łazienki, przedpokoju)
3. Możemy także wnieść o dokonanie przez sąd podziału majątku wspólnego małżonków, choć nie jest to rozwiązanie często spotykane w praktyce. Warto tę opcję rozważyć, jeśli małżonkowie są zgodni co do sposobu, w jaki chcą podzielić majątek małżeński
4. Zasadny byłby także wniosek o przesłuchanie świadków (trzeba ich wskazać z imienia, nazwiska oraz podać adresy, na które sąd wyśle wezwania). Ma to szczególnie istotne znaczenie, jeśli małżonkowie mają niepełnoletnie dzieci. Sąd na podstawie zeznań świadków będzie ustalał, jaka jest sytuacja rodzinna stron. W tym miejscu można także wymienić inne dowody, których przeprowadzenia żądamy
Jeśli małżonkowie mają wspólne niepełnoletnie dzieci, w pozwie rozwodowym muszą także zaproponować rozwiązania dotyczące:
5. Władzy rodzicielskiej – czyli jakie uprawnienia względem dzieci będą przysługiwały każdemu z rodziców (np. powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu małżonkom/ powierzenie władzy rodzicielskiej matce a ograniczenie (lub pozbawienie) jej ojcu, itd.)
6. Ustalenia miejsca zamieszkania dziecka – czyli zaproponowanie, miejsce zamieszkania którego z rodziców będzie także miejscem zamieszkania dziecka (np. ustalenie miejsca zamieszkania dziecka w każdorazowym miejscu zamieszkania ojca)
7. Ustalenia kontaktów dziecka z tym z rodziców, z którym nie zamieszkuje na co dzień (np. ustalenie kontaktów w co drugi weekend od piątku do niedzieli)
8. Ustalenie, w jakim zakresie każdy z rodziców będzie ponosił koszty utrzymania dzieci (np. wniosek o zasądzenie od ojca na rzecz dziecka kwoty po 500 zł miesięcznie tytułem alimentów, płatnych do rąk matki).
Na koniec możemy także złożyć wniosek o zasądzenie od drugiej strony zwrotu kosztów postępowania.
Zanim przejdziemy do uzasadnienia należy sądowi także krótko opisać, czy małżonkowie podjęli próbę mediacji lub inną formę osiągnięcia porozumienia, a jeśli nie podjęli, to wyjaśnić dlaczego tak się nie stało (np. wskazać, że konflikt jest tak silny, że mediacja nie będzie skuteczna).

Uzasadnienie
W uzasadnieniu należy sądowi zarysować, jak przebiegało małżeństwo, czy małżonkowie mają dzieci, w jakich okolicznościach doszło do rozkładu związku, itd..
Należy przedstawić wszelkie informacje, jakie pozwolą sądowi ustalić, że zaistniały przesłanki orzeczenia rozwodu, o których była mowa wyżej.
Warto także wyjaśnić, czego dowodzą dokumenty, które składamy wraz z pozwem.

Co załączyć do pozwu
Do pozwu o rozwód koniecznie trzeba załączyć odpis aktu małżeństwa oraz, jeśli małżonkowie mają dzieci, odpisy aktów urodzenia dzieci.
Wśród załączników należy też wskazać dowód uiszczenia opłaty w wysokości 600 zł, jeśli dokonaliśmy jej przelewem na rachunek bankowy.
Wykaz załączników powinien także zawierać wszelkie dowody, na które się powołaliśmy w sprawie.
Pozew należy złożyć w sądzie z oryginalnymi dokumentami (aktami stanu cywilnego), a także drugi egzemplarz pozwu (załączniki mogą być skserowane), który sąd doręczy pozwanemu. Dla siebie należy zostawić trzeci egzemplarz pozwu z załącznikami, na którym pracownik sądu przybije pieczątkę potwierdzającą wpłynięcie pisma.
Pozew (wraz z odpisem dla strony przeciwnej) można także wysłać do sądu pocztą.

Do jakiego sądu skierować pozew o rozwód
Pozew jest pismem, które należy skierować do sądu okręgowego, który rozpoznaje sprawy z obszaru, na którym małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeśli choć jeden z małżonków jeszcze w tym okręgu mieszka. Posłużmy się przykładem:
Przykład 1 Małżonkowie mieszkali razem w Krakowie. Mąż wyprowadził się od żony i zamieszkał w Katowicach, podczas gdy żona została we wspólnym mieszkaniu w Krakowie. Sądem właściwym do złożenia pozwu jest zatem Sąd Okręgowy w Krakowie, bowiem Kraków jest ostatnim miejscem zamieszkania małżonków, a żona w dalszym ciągu mieszka w obszarze właściwości tego sądu.
Przykład 2 Małżonkowie mieszkali razem w Warszawie. Po rozstaniu każde z nich wróciło w rodzinne strony do Wrocławia, jednak nie mieszkali już ze sobą. Sądem właściwym do rozpoznania takiej sprawy rozwodowej będzie Sąd Okręgowy we Wrocławiu, bowiem ostatnim miejscem zamieszkania małżonków jest Wrocław i oboje w obszarze właściwości tego sądu mieszkają.
Inaczej sytuacja wygląda wtedy, kiedy żaden z małżonków nie mieszka już w obszarze właściwości sądu ostatniego miejsca zamieszkania. Wtedy pozew należy skierować do sądu właściwego miejscowo z uwagi na miejsce zamieszkania pozwanego:
Przykład 3 Małżonkowie mieszkali razem w Gdańsku (jest to ostatnie miejsce zamieszkania). Po rozstaniu mąż zamieszkał w Lublinie, a żona w Szczecinie (zatem żaden z małżonków nie mieszka już w okręgu sądu ostatniego miejsca zamieszkania – Gdańska). Jeśli żona będzie chciała wystąpić o rozwód, pozew będzie musiała skierować do Sądu Okręgowego w Lublinie. Jeśli zaś z pozwem wystąpi mąż, będzie musiał skierować go do Sądu Okręgowego w Szczecinie.


Po stwierdzeniu, że pozew spełnia wymogi formalne, sąd nada sprawie bieg. Można się spodziewać otrzymania odpowiedzi na pozew, jeśli takową złoży strona przeciwna oraz wyznaczenia terminu rozprawy.

Przeczytaj również