Data Publikacji: 03-10-2017 przez autor

Zwolnienie się z pracy a ciąża – czy można cofnąć wypowiedzenie?

Pracownica, która wypowiedziała umowę o pracę nie wiedząc o tym, że jest w ciąży, może cofnąć swoje oświadczenie, powołując się na działanie pod wpływem błędu. Wypowiedzenie umowy o pracę uważa się w takich okolicznościach za niezłożone. porpr

źródło: pixabay.com

Przepisy prawa pracy przewidują specjalna ochronę dla kobiet w ciąży (art. 177 Kodeksu pracy). Nawet jeśli pracownica złoży wypowiedzenie nie wiedząc, że jest w ciąży, może uchylić się od skutków tego oświadczenia o woli rozwiązania umowy. Pracodawca przywróci pracownicę do pracy pod warunkiem, że cofnie ona wypowiedzenie w terminie 7 dni od dowiedzenia się o ciąży.
Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 marca 2002 r. wydanym w sprawie I PKN 156/01: Błąd pracownicy, która złożyła pracodawcy ofertę rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron, nie wiedząc, że jest w ciąży, polega na wadliwym powzięciu woli (mylnym wyobrażeniu o istniejącym stanie rzeczy). […] Pracownica, która nie wiedząc, że jest w ciąży, złożyła oświadczenie woli zmierzające do rozwiązania umowy o pracę może się uchylić od skutków tego oświadczenia niezależnie od tego, czy błąd został wywołany przez pracodawcę, czy wiedział on o błędzie lub mógł go z łatwością zauważyć.

Przesłanki błędu
Pracownica, która nie wiedziała, że jest w ciąży i złożyła pracodawcy wypowiedzenie, może zmianę swojej decyzji uzasadniać pozostawaniem w błędzie. Istnieją jednak istotne różnice między błędem omawianym w tym przypadku, a tym, który stanowi wadę oświadczenia woli z art. 84 i 88 Kodeksu cywilnego.
Przede wszystkim inny jest termin, w którym pracownica może uchylić się od skutków złożonego wypowiedzenia – w omawianym przypadku termin wynosi nie rok, jak na podstawie przepisu art. 88 Kodeksu cywilnego, a 7 dni od dowiedzenia się przez pracownicę o ciąży. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 kwietnia 2012 r. wydanym w sprawie II PK 209/11, zwlekanie przez pracownicę z korzystaniem ze swoich uprawnień może uzasadniać odmowę przywrócenia do pracy. Trzeba więc pamiętać, by oświadczenie o odwołaniu wypowiedzenia złożyć pracodawcy niezwłocznie po uzyskaniu informacji o ciąży.
Jednocześnie warto przedstawić zaświadczenie lekarskie, z którego będzie wynikało, że pracownica była w ciąży już w chwili składania wypowiedzenia. Jak bowiem stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 17/09, pracownica, która nie była w ciąży w chwili składania wypowiedzenia nie może się powoływać na błąd i niewiedzę o swoim stanie. Cofnięcie oświadczenia nie będzie więc skuteczne, jeśli pracownica zaszła w ciążę już w okresie wypowiedzenia.

Jak cofnąć wypowiedzenie
Jeżeli pracownica chce zmienić decyzję i nie rozwiązywać umowy o pracę w związku z faktem, że jest w ciąży, powinna złożyć pracodawcy oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych wypowiedzenia na piśmie i z uzasadnieniem, w którym wskaże, że nie miała świadomości o swoim stanie. Pracodawca natomiast powinien zaakceptować cofnięcie oświadczenia. W takiej sytuacji wypowiedzenie umowy, uznaje się za niezłożone.
Jeśli pracodawca odmówi przywrócenia do pracy, pracownica może skierować sprawę do sądu pracy.

Przeczytaj również